برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

reach into a pocket

reach into a pocket را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

aram
reach into your pocket (=put your hand into your pocket to find something)"Do you want a cigarette?" he asked, reaching into his pocket.search your pocket (=look for something in your pocket)I searched my pockets for my train ticket but it wasn't there.

مه
دست در جیب کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی reach into a pocket مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )