برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1532 100 1
شبکه مترجمین ایران

rarefaction

/ˌreərɪˈfækʃn̩/ /ˌreərɪˈfækʃn̩/

معنی: ترقیق
معانی دیگر: rarefactional ترقیق

واژه rarefaction در جمله های نمونه

1. The rarefaction wave immediately behind shockwave decompressed the shattered rock and threw them along with jet current.
[ترجمه ترگمان]در نتیجه موج rarefaction به سرعت پشت سر shockwave سنگ خرد شد و آن‌ها را با جریان جت در هوا پرتاب کرد
[ترجمه گوگل]موج شكاف بلافاصله پس از شوك موج، سنگ شكسته شده را رها كرد و آنها را با جريان جريان انداخت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The results show that the rarefaction wave influences the premixed flame structure and propagation greatly.
[ترجمه ترگمان]نتایج نشان می‌دهد که موج rarefaction بر ساختار شعله premixed و انتشار تا حد زیادی تاثیر می‌گذارد
[ترجمه گوگل]نتایج نشان می دهد که موج شکنی به شدت تحت تاثیر ساختار شعله پیش مخلوط و انتشار قرار می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. By combining the transient change model method and rarefaction wave method, the multidimensional rules to detect the leakage and locate the leak point were set up.
[ترجمه ترگمان]با ترکیب روش مدل تغییر گذرا و روش موج rarefaction، قواعد چند بعدی برای شناسایی نشتی و تعیین محل نشتی تعیین شدند
[ترجمه گوگل]با ترکیب روش مدل تغییر گذرا و روش موج شکن، قوانین چند بعدی برای تشخیص نشت و تعیین محل نشتی تنظیم شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را ...

مترادف rarefaction

ترقیق (اسم)
dilution , rarefaction , subtilization , tenderization

معنی rarefaction در دیکشنری تخصصی

rarefaction
[عمران و معماری] ترقیق - تلطیف
[زمین شناسی] کم چگال کردن - رجوع شود به kataseism
[آمار] خم تُنُک سازی
[عمران و معماری] موج رقیق کننده

معنی کلمه rarefaction به انگلیسی

rarefaction
• process of thinning out, process of making less dense; purification, refinement

rarefaction را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حشمت
تراکم
هومن حسین زاده
روند کمیاب شدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی rarefaction

کلمه : rarefaction
املای فارسی : ررفکتین
اشتباه تایپی : قشقثبشزفهخد
عکس rarefaction : در گوگل

آیا معنی rarefaction مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )