برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1405 100 1

rapaciously


از روی درنده خویی، حریصانه، باخوی غارت گری

معنی کلمه rapaciously به انگلیسی

rapaciously
• greedily, covetously, selfishly; predatorily, by hunting other creatures for food

rapaciously را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی rapaciously
کلمه : rapaciously
املای فارسی : رپکیوسلی
اشتباه تایپی : قشحشزهخعسمغ
عکس rapaciously : در گوگل

آیا معنی rapaciously مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )