برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1574 100 1
شبکه مترجمین ایران

random access

/ˈrændəmˈækˌses/ /ˈrændəmˈækses/

معنی: دستیابی تصادفی
معانی دیگر: (کامپیوتر) دستیابی بختانه، دستیابی بختوار

بررسی کلمه random access

صفت ( adjective )
• : تعریف: of a computer memory, allowing the retrieval of data directly, without regard to the sequence in which the data was input.

مترادف random access

دستیابی تصادفی (اسم)
random access

معنی random access در دیکشنری تخصصی

random access
[کامپیوتر] دستیابی مستقیم ، دستیابی تصادفی .
[زمین شناسی] دستیابی تصادفی
[برق و الکترونیک] کانال با دسترسی اتفاقی
[کامپیوتر] دستگاه قابل دسترس اتفاقی - هر دستگاهی در حافظه که می توان به طور اتفاقی یک رکود اطلاعاتی را از آن پیدا کرد به طوری که زمان دستیابی به هر یک از رکوردها به طور متوسط یکسان باشد. دستگاههای RAM داخلی و انباره ی دیسک ، نمونه هایی از دستگاهها قابل دسترس اتفاقی هستند. بر خلاف sequential access device .
[برق و الکترونیک] سیستم آدرس - گسسته بادسترسی تصادفی خدمات مخابراتی رادیویی که در آن گروه بزرگی از کاربران به طور همزمان از کانالهای باند پهن به طور مشترک استفاده می کنند. مدوله سازی صدا به شکل دیجیتال تبدسل می شود و پالسهای به دست آمده به ترتیب ، هر کدام با بسامد حامل متفاوت و زمانهای اختصاصی متفاوت ارسال می شوند. هر گیرنده معین ترکیب اختصاصی از بسامدهای کانال و شیارهای زمانی دارد.
[کامپیوتر] حافظه دستیابی مستقیم ، حافظه با دستیابی تصادفی . - حافظه قابل دسترس اتفاقی - نگاه کنید به RAM.
[برق و الکترونیک] حافظه با دستیابی تصادفی حافظه ای سازمان یافته به گونه ای که هر مکان آدرس را می توان به هر ترتیبی خواند یا نوشت. بیتهای دیجیتال می توانند به طور موقت در حافظه ذخیره شوند و به سرعت و به طور دلخواه تغییر داده شوند . دستیابی تصادفی به معنای آن است که امکان دسترسی به هر مکان ذخیره سازی در حافظه در هر لحظه وجود دارد . واژه دقیقتر آن می تواند حافظه خواندنی / نوشتنی RWM باشد . بیشتر قطعات حاظه نیمرسانا قابل دستیابی تصادفی هستند . در حالی که نوارهای مغناطیسی یا ویدیوئی ی ...

معنی کلمه random access به انگلیسی

random access
• method by which sources of information within a computer can be located randomly
random access memory
• computer memory where data is temporarily stored for quick retrieval (once the computer is turned off all data in ram is lost)

random access را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی random access

کلمه : random access
املای فارسی : رندم عکس
اشتباه تایپی : قشدیخئ شززثسس
عکس random access : در گوگل

آیا معنی random access مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )