برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1434 100 1

rallying

واژه rallying در جمله های نمونه

1. He barnstormed across the nation, rallying the people to the cause.
[ترجمه ترگمان]اون از کشور خارج شد و مردم رو برای هدف جمع کرد
[ترجمه گوگل]او در سرتاسر ملت به سر می برد، مردم را به علت بسیج می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. 'Land and Liberty' was the rallying cry of revolutionary Mexico.
[ترجمه ترگمان]سرزمین و آزادی شعار اصلی مکزیک انقلابی بود
[ترجمه گوگل]'سرزمین و آزادی' فریاد متمادی از انقلابی مکزیک بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. His speech attacking the government has proved a rallying cry for party dissidents.
[ترجمه ترگمان]سخنرانی وی که به دولت حمله کرده، نشان‌دهنده فریاد استمداد از مخالفان حزب است
[ترجمه گوگل]سخنرانی او در حمله به دولت گری متلاشی برای ناراضیان حزب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Party workers have been rallying around since last Thursday night's arson attack which caused tens of thousands worth of damage. sentence dictionary
[ترجمه ترگمان]کارگران حزبی از زمان آتش‌سوزی شبانه پنج شنبه گذشته که ...

معنی کلمه rallying به انگلیسی

rallying
• motor rallying is a sport in which cars are driven in timed stages over public roads.
rallying cry
• a rallying cry or rallying call is a slogan or a short speech which is intended to inspire people to unite in support of a political group or ideal.
• a rallying cry or rallying call is also something such as an event, ideal, or belief that inspires people to unite in support of a political group or ideal.
rallying point
• a rallying point is a place, event, or person that people are attracted to as a symbol of a political group or ideal.
• a rallying point is also a place where people gather at the start or finish of a political demonstration.

rallying را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیری
بها دادن،بالا بردن قیمت
Figure
بسیج، همگام شدن، متحد شدن
the action or process of coming together to support a person or cause.
"the rallying of public opinion in support of these objectives"
the act of mobilizing for a common purpose
“the bell was a signal for the rallying of the whole neighborhood”

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی rallying مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )