برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1475 100 1

rage

/ˈreɪdʒ/ /reɪdʒ/

معنی: الهام، دیوانگی، خشم، غضب، غیظ، تغیر، میل مفرط، خشمناک شدن، غضب کردن، شدت داشتن، متلاطم شدن، خروشیدن، خشمگین شدن
معانی دیگر: (شدید) خشم، شور، خروش، قهر، (توفان و باد وغیره) شدت، حدت، ویرانگری، تلاطم، اوج، میل شدید، شهوت، شیفتگی، از خود بیخودی، التهاب، مد، گرایش دیوانه وار، سخت خشمگین شدن، سخت بر آشفتن، آشوب کردن، از کوره در رفتن، (از شدت غضب) از خود بیخود شدن، پرخاش شدید کردن، کولاک کردن، بیداد کردن، آلفتن، توفیدن، غریویدن، غوغا کردن، متلاطم بودن، (مهجور) دیوانگی، جنون

بررسی کلمه rage

اسم ( noun )
(1) تعریف: intense anger; fury.
مترادف: anger, furor, fury, madness, wrath
مشابه: outrage

(2) تعریف: a specific instance of such fury.
مترادف: fit, passion, storm
مشابه: rampage, temper, violence

- He often flew into rages.
[ترجمه ترگمان] او غالبا بالا می‌آمد
[ترجمه گوگل] او اغلب به خشمگینی پرواز کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: violent passion or desire.
مترادف: lust, passion

(4) تعریف: intensity or violence of a natural occurrence such as a storm or disease.
مترادف: fury

(5) تعریف: a fad; craze.
مترادف: craze, dernier cri, fad, last word

- Miniskirts were all the rage.
[ترجمه ترگمان] همه خشم و غضب از بین رفته بود
[ترجمه گوگل] معدنچیان خشمگین بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: rages, r ...

واژه rage در جمله های نمونه

1. Joan's bad manners sent her mother into a rage.
بد رفتاری جوان خشم مادرش را برانگیخت

2. In a fit of rage, Francine broke the valuable glass.
فرانکین در یک جنون آنی لیوان قیمتی را شکست

3. The mayor felt a sense of rage about the exaggerations in the press.
شهردار به خاطر بزرگنمایی های مطبوعات خشمگین شد

4. a rage for power
شهوت قدرت

5. a rage to live
اشتیاق مفرط به زندگی

6. impotent rage
خشم بی‌فایده

7. a towering rage
خشم شدید

8. the current rage for short skirts
رواج جنون آمیز دامن کوتاه

9. the storm's rage continued for two days
شور توفان دو روز ادامه داشت.

10. transports of rage
موج‌هایی از خشم

11. (dylan bob). . . rage, rage against the dying of the light
. . . به اعتراض بر مرگ نور آشوب کن،آشوب

12. (all) the rage
مد،گرایش جنون آمیز،ولع،باب روز

13. a cry of rage and pain
فریادی حاکی از خشم و درد

14. i ...

مترادف rage

الهام (اسم)
inspiration , enthusiasm , vision , afflatus , revelation , apocalypse , ecstasy , suggestion , rage , prescience
دیوانگی (اسم)
derangement , frenzy , insanity , dementia , amok , madness , craziness , mania , amuck , distraction , rage , craze , rave , lunacy , delirium , furor , phrensy
خشم (اسم)
bate , resentment , irritation , temper , anger , rage , wrath , fury , indignation , ire , ramp , rampage , tantrum , choler , furiosity , furiousness , furore , teen , heebie-jeebies
غضب (اسم)
bate , irritation , anger , rage , wrath , fury , huff , ire , exasperation , bait , muck
غیظ (اسم)
resentment , anger , rage , wrath , fury , indignation , dudgeon , tantrum
تغیر (اسم)
rage , huff , vexation
میل مفرط (اسم)
rage
خشمناک شدن (فعل)
rage
غضب کردن (فعل)
rage
شدت داشتن (فعل)
rage
متلاطم شدن (فعل)
rage , storm
خروشیدن (فعل)
cry , shout , rage , roar , bubble
خشمگین شدن (فعل)
rage , flare up , get angry

معنی عبارات مرتبط با rage به فارسی

خشم جنون امیز

معنی کلمه rage به انگلیسی

rage
• anger, fury; instance of violent weather (of the wind, waves, etc.); desire, passion
• be furiously angry, behave furiously, be irate
• rage is strong, uncontrollable anger.
• if you rage about something, you speak or think very angrily about it.
• if something rages, it continues with great force or violence.
• if something is all the rage, it is very popular and fashionable; an informal expression.
• see also raging.
rage against
• fight against, be angry at
all the rage
• very fashionable, very popular
eruption of rage
• explosion of anger, fit of rage
flew into a rage
• became very angry, lost his temper
fly into a rage
• explode in anger, throw a fit, storm
flying into a rage
• suddenly becoming extremely angry, losing one's temper
in towering rage
• very angry
road rage
• act of violence committed out of frustration about traffic or driving conditions
was filled with rage
• was extremely angry

rage را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

setare
حدت توفان
نیما وکیل زاده
the rage (all the rage)
A widespread temporary enthusiasm or fashion
همه گیر شدن
Setayesh-Arya
in a fit of rage
در یک جنون آنی...
میثم علیزاده
● جنون
● خروشیدن
میثم علیزاده
● جنون
● خروشیدن، با عصابنیت زیاد رفتار کردن

○ یک اصطلاح: be all the rage
مد و محبوب
Navid
خشم شدید نسبت به چیزی
اعظم نوری
رویدادی هیجان انگیز که انرژی بسیاری می طلبد
Mohadeseh
از کنترل خارج شدن
تینا
زبانه کشیدن آتش
گلی افجه
خشمگین
رامین
خشم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی rage
کلمه : rage
املای فارسی : رگه
اشتباه تایپی : قشلث
عکس rage : در گوگل

آیا معنی rage مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران