برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1619 100 1
شبکه مترجمین ایران

rackety

/ˈrækɪtɪ/ /ˈrækɪtɪ/

معنی: عیاش، خوش گذران، پر هیاهو
معانی دیگر: پر سروصدا، جنجال آمیز

بررسی کلمه rackety

صفت ( adjective )
(1) تعریف: making or causing a racket; noisy.

(2) تعریف: full of excitement; boisterous.

واژه rackety در جمله های نمونه

1. Michael Beard is rackety, quarrelsome, competitive, greedy, ambitious, politicking.
[ترجمه ترگمان]مایکل بیرد rackety، ستیزه‌جو، رقابتی، حریص، جاه‌طلب، سیاست بافی است
[ترجمه گوگل]مایکل رید، مسخره است، بی رحمانه، رقابتی، حریصانه، بلندپروازانه و سیاستمدار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He also laughs at the Observer's suggestion that he writes about "rackety sex".
[ترجمه ترگمان]او همچنین به پیشنهاد ناظر می‌خندد که درباره \"سکس rackety\" می‌نویسد
[ترجمه گوگل]او همچنین در پیشنهاد پیشنهادی ناظران می نویسد که او درباره 'جنسیت سختگیرانه' می نویسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I missed the slower trains with the lounge cars and the rackety wheels.
[ترجمه ترگمان]قطار slower را با واگن‌های خواب و چرخ‌های rackety از دست دادم
[ترجمه گوگل]قطارهای آهسته را با اتومبیل های سالن و چرخ های چرخان از دست دادم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It was immortalised by Xu Zhimo, a 20th-century poet with all the attributes required for lasting celebrity: talent, a rackety love life and a dramatic early death (plane crash at ...

مترادف rackety

عیاش (صفت)
wanton , boon , jovial , bacchanal , epicurean , pleasurable , rackety , free-living , voluptuary , sybaritic
خوش گذران (صفت)
rackety , luxurious , light-minded , free-living , voluptuous , sportful , pleasure-loving
پر هیاهو (صفت)
loud , rackety , obstreperous , noisy , rampageous

معنی کلمه rackety به انگلیسی

rackety
• riotous, wild; noisy, loud, causing a ruckus

rackety را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
پر هياهو. خوشگذران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی rackety

کلمه : rackety
املای فارسی : رککتی
اشتباه تایپی : قشزنثفغ
عکس rackety : در گوگل

آیا معنی rackety مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )