برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1605 100 1
شبکه مترجمین ایران

rack one's brains


فکر خود را سخت به کار انداختن

واژه rack one's brains در جمله های نمونه

1. Of course, of rack one's brains in scheming pack as before unwarrantable flimsy china no risk at all.
[ترجمه ترگمان]البته، از قفسه مغز یک گروه برنامه‌ریزی شده‌است، مثل قبل از این که هیچ ریسکی در چین باشد، هیچ ریسکی در کار نیست
[ترجمه گوگل]مطمئنا، از مغزهای رکاب خود در بسته بندی پیشنهادی به عنوان قبل از چین غیر قابل انعطاف نازک هیچ ریسکی وجود ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. To let buy book behavior rationalize, not hesitate rack one's brains, take all steps.
[ترجمه ترگمان]برای اینکه اجازه دهید رفتار کتاب را منطقی کنید، در مغز یک فرد تردید نکنید، تمام مراحل را بردارید
[ترجمه گوگل]اجازه دهید رفتار خرید کتاب را منطقی سازد، مغز خود را قفل نکنید، تمام مراحل را انجام دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Might can generate corruption, everybody begins rack one's brains to please him, boodle he, do whole barrier of smoke of small group black is angry.
[ترجمه ترگمان]اگر کسی بتواند فساد را تولید کند، هر کسی از مغز یک نفر شروع می‌کند تا او را راضی کند، اما او، تمام موانعی که بین دود یک گروه کوچک وجود دارد عصبانی است
[ترجمه گوگل]ممکن است فساد ایجاد کند، همه می توانند مغز را به اوج لذت برسانند، او را ببوسد، کل سد دود از گروه کوچک سیاه پوست را خشمگین کند
[ترجمه شما ...

معنی کلمه rack one's brains به انگلیسی

rack one's brains
• think really hard, try very hard to remember something

rack one's brains را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

الهام اسلامی
به مغزم فشاور آوردن
A.C.E
تلاش کنی برای بیاد آوردن چیزی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی rack ones brains

کلمه : rack one's brains
املای فارسی : راک انئس برینس
اشتباه تایپی : قشزن خدث'س ذقشهدس
عکس rack one's brains : در گوگل

آیا معنی rack one's brains مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )