برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1580 100 1
شبکه مترجمین ایران

rabbi

/ˈræˌbaɪ/ /ˈræbaɪ/

معنی: خاخام، عالم یهودی
معانی دیگر: (یهودیت) دانشمند و آموزگار شرعیات، ربی، رابی

بررسی کلمه rabbi

اسم ( noun )
حالات: rabbis
(1) تعریف: in Judaism, a cleric having the responsibilities of leading a local congregation, teaching, and supervising rituals such as weddings.

(2) تعریف: a scholar well-versed in or qualified to interpret Jewish law or doctrine.

(3) تعریف: a title of respect for a Jewish teacher or scholar.

واژه rabbi در جمله های نمونه

1. The rabbi makes pastoral visits every Tuesday.
[ترجمه ترگمان]خاخام از هر سه‌شنبه بازدید pastoral می‌کند
[ترجمه گوگل]هر روز سه شنبه روبی بازديد می كند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Medina had also asked to see a rabbi.
[ترجمه ترگمان]همچنین از مدینه خواسته شده‌بود تا یک خاخام را ملاقات کند
[ترجمه گوگل]مدینه نیز خواسته بود که یک روبی را ببیند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. That same year the rabbinical diploma was conferred on him by Rabbi Weiss, lector in Vienna.
[ترجمه ترگمان]در همان سال، در وین، Rabbi ویس، lector در وین، به او اهدا شد
[ترجمه گوگل]همان سال دیپلم ربیبی به او توسط ورابنی وایس، سخنگوی وین، به او اعطا شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Rabbi Wise called for nationwide protests.
[ترجمه ترگمان]ربی خردمند خواستار اعتراضات سراسری شد
[ترجمه گوگل]رقیب عاقل برای اعتراضات در سراسر کشور خواستار شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف rabbi

خاخام (اسم)
rabbi
عالم یهودی (اسم)
rabbi

معنی عبارات مرتبط با rabbi به فارسی

خاخام باشی، مجتهدیهود

معنی کلمه rabbi به انگلیسی

rabbi
• jewish teacher or scholar, jewish religious leader
• a rabbi is a jewish religious leader.
rabbi akibba
• famous jewish rabbi whose writings formed the basis of the mishnah
rabbi aqiva
• famous jewish rabbi whose writings formed the basis of the mishnah
rabbi gershom
• rabbenu gershom (960-1040), was head of a yeshiva in mainz who is well-known for his bans (that include the prohibition of polygamy, prohibition of divorcing a woman against her will and prohibition of reading private mail)
rabbi nahman of braslav
• founder of the hasidic movement in braslav, writer of numerous hasidic tales
rabbi of leubavits
• rabbi menachem mendel schneurson, leader of the habad hasidic movement (lubavitcher movement)
rabbi ovadia yossef
• spiritual leader of the shas political party in israel
ashkenazi chief rabbi
• one of two head rabbis in israel
chief rabbi
• head rabbi, chief jewish religious leader
conservative rabbi
• rabbi ordained by the conservative jewish movement (conservative branch of judaism)
hasidic rabbi
• rabbi belonging to the hasidic movement of judaism
ordained rabbi
• someone who has completed rabbinical training and been officially ordained
orthodox rabbi
• rabbi ordained by the jewish orthodox movement
reform rabbi
• rabbi who has been ordained in the reform jewish movement (liberal branch of j ...

rabbi را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی rabbi

کلمه : rabbi
املای فارسی : ربّی
اشتباه تایپی : قشذذه
عکس rabbi : در گوگل

آیا معنی rabbi مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )