برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1620 100 1
شبکه مترجمین ایران

Riot

/ˈraɪət/ /ˈraɪət/

معنی: غوغا، اشوب، داد و بیداد، یاغیگری، فتنه، بلوا، طغیان، شورش، شورش کردن، خوش گذرانی کردن، عیاشی کردن
معانی دیگر: آشوب، اغتشاش، عصیان، هنگامه، غلغله، محشر، معرکه، آشوب به پا کردن، شورش به پا کردن، بلوا راه انداختن، آشوبگری کردن، (نادر) عیاشی، عربده جویی، داد و قال، عربده جویی کردن، دادوقال راه انداختن

بررسی کلمه Riot

اسم ( noun )
عبارات: run riot
(1) تعریف: a violent public disturbance, usu. involving a large number of people.
مترادف: disturbance, tumult

- A riot broke out after the news was announced, and police were called in to quell it.
[ترجمه ترگمان] پس از اعلام خبر شورش آغاز شد و پلیس برای فرونشاندن آن فراخوانده شد
[ترجمه گوگل] پس از اعلام خبر اخراج شد و پلیس به سر می برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Many people were injured and a great deal of property was destroyed during the riot.
[ترجمه ترگمان] بسیاری از مردم مجروح شدند و مقدار زیادی از اموال در طی شورش تخریب شد
[ترجمه گوگل] بسیاری از مردم زخمی شدند و اموال زیادی در جریان شورش مورد تخریب قرار گرفتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: in law, such a disturbance by three or more people carrying out a common private purpose.
مترادف: commotion, disorder, disruption

(3) تعریف: similar disorderly behavior or manner of living.
مترادف: chaos, rowdiness, tumult, uproar
مشابه: chaos, rowdiness, tumult, uproar

...

واژه Riot در جمله های نمونه

1. student riot
شورش دانشجویان

2. the riot was put down
شورش خوابانده شد.

3. run riot
1- آشوب کردن،از دسته در رفتن،دست به شورش و هیاهو زدن 2- سبز و خرم شدن،هنگامه کردن

4. a big riot erupted
شورش بزرگی بروز کرد.

5. read the riot act to
با تهدید به مجازات از عمل خلاف بازداشتن،هند تمام کردن،اتمام حجت کردن

6. to quell a riot
آشوب را فرونشاندن

7. read someone the riot act
(انگلیس) در مورد رفتار بد هشدار دادن،هند تمام کردن

8. his father is a riot
پدرش آدم محشری است.

9. his speech triggered the riot
سخنرانی او موجب شورش شد.

10. the sunset was a riot of colors
غروب آفتاب از نظر رنگ معرکه بود.

11. he tried to foment a riot among the workers
او کوشید در میان کارگران آشوب آفرینی کند.

12. their wedding was really a riot
عروسی آنها واقعا هنگامه بود.

13. a teacher who encouraged students to riot
معلمی که دانش‌آموزان را به شورش می‌انگیزاند.

...

مترادف Riot

غوغا (اسم)
pandemonium , fray , turmoil , affray , melee , uproar , clamor , mobile , riot , tumult , ruckus , hubbub , scuffle , mob , scrimmage , jangle , rave , peal , canaille , din , embroilment , hordes of locusts , hurly-burly , rumpus
اشوب (اسم)
alarm , turbulence , disturbance , alarum , riot , tumult , unrest , revolution , commotion , sedition , fury , fuss , ruckus , turbulency , convulsion , hurly-burly , misrule
داد و بیداد (اسم)
uproar , riot , squabble , hubbub , broil , bawl , rampage , scrimmage , wrangle , hobble , jangle , free-for-all , vociferance , vociferation
یاغیگری (اسم)
riot , brigandage , insurgency , insurgence
فتنه (اسم)
seduction , riot , temptation , sedition , intrigue , devilry , insurrection
بلوا (اسم)
uproar , riot , fracas , uprising
طغیان (اسم)
outbreak , riot , sedition , rebellion , outburst , insurgency , insurgence , insurrection , revolt , overflow , uprising , high water , rage of the sea , rout
شورش (اسم)
uproar , riot , revolution , mutation , sedition , worry , rebellion , insurgency , insurgence , insurrection , revolt , uprising
شورش کردن (فعل)
riot
خوش گذرانی کردن (فعل)
riot , live in pleasure , frivol , junket
عیاشی کردن (فعل)
riot , revel , feast , carouse , wassail , live in pleasure

معنی عبارات مرتبط با Riot به فارسی

(انگلیس - قانون مصوبه ی 1715) ممنوعیت گردهمایی بیش از دوازده نفر (اگر مخل نظم عمومی بشوند)، قانون پراکنده ساختن اجتماعات شوب طلب
تفنگ لوله کوتاه (برای مقابله با آشوبگران)
همدست درفتنه، معاون فتنه
شورش اقلیت نژادی شهر
1- آشوب کردن، از دسته در رفتن، دست به شورش و هیاهو زدن 2- سبز و خرم شدن، هنگامه کردن

معنی کلمه Riot به انگلیسی

riot
• violent or wild public disturbance; person or thing that is extremely funny; outburst of emotion; wild merrymaking, boisterous revelry
• participate in a violent public disturbance; engage in wild partying, behave in a wanton manner; run wild, behave uncontrollably; spend money on an extravagant and wanton lifestyle; (about hunting dogs) chase an animal other than the intended game
• when there is a riot, a crowd of people behave violently in a public place.
• when a crowd of people riot, they behave violently in a public place.
riot act
• law passed in england in 1715 forbidding the raucous gathering of a group of 12 or more people
• harsh scolding, strong rebuke
riot gear
• equipment for suppressing riots, crowd control equipment
• riot gear is the special clothing and equipment that is worn or carried by the police when they are trying to control violent crowds.
riot of color
• bright display of different colors
riot police
• riot police are police in riot gear who are trying to control violent crowds.
race riot
• public disorder based on racial issues
run riot
• act in a crazy manner

Riot را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

fatemeh hodaie
هرج و مرج
Mehdi
شورش، آشوب
آرین تیمورخانی
فتنه .عیاشی کردن. هرزگی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی riot

کلمه : riot
املای فارسی : ریوت
اشتباه تایپی : قهخف
عکس riot : در گوگل

آیا معنی Riot مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )