برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1635 100 1
شبکه مترجمین ایران

Revolutionary

/ˌrevəˈluːʃəˌneri/ /ˌrevəˈluːʃənri/

معنی: چرخشی، انقلابی، انقلاب اور
معانی دیگر: واگشتی، تحول آور، فرگردی، بنیادین، (r بزرگ) وابسته به انقلاب (استقلال) آمریکا، گردشی

بررسی کلمه Revolutionary

صفت ( adjective )
(1) تعریف: of, relating to, or marked by a desire for revolution.
مترادف: rebel, seditious, subversive
مشابه: insurgent, mutinous, radical

- He was arrested on suspicion of revolutionary activity.
[ترجمه ترگمان] او به اتهام فعالیت انقلابی دستگیر شد
[ترجمه گوگل] او با توجه به فعالیت انقلابی دستگیر شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- They hoped to begin a revolutionary movement.
[ترجمه ترگمان] آن‌ها امیدوار بودند که جنبشی انقلابی را آغاز کنند
[ترجمه گوگل] آنها امیدوار بودند که جنبش انقلابی را آغاز کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: creating or leading to profound change.
مترادف: cataclysmic, radical
مشابه: drastic, innovative, landmark, novel, progressive

- These revolutionary insights had an immense impact on the field.
[ترجمه ترگمان] این بینش انقلابی تاثیر بسیار زیادی در این زمینه داشت
[ترجمه گوگل] این بینش های انقلابی تاثیر زیادی بر روی این زمینه داشت
[ترجمه شما] ...

واژه Revolutionary در جمله های نمونه

1. revolutionary forces
نیروهای انقلابی

2. revolutionary guards
پاسداران انقلاب

3. revolutionary slogans were splashed on the walls of the city
بر در و دیوار شهر شعارهای انقلابی نوشته بودند.

4. a revolutionary invention
اختراع تحول‌آمیز

5. a revolutionary leader
رهبر انقلابی

6. nascent revolutionary ideas
عقاید انقلابی در حال تکوین

7. the revolutionary change in the people's thoughts
دگرگونی بنیادین در افکار مردم

8. the revolutionary period that the world is traversing now
دوران انقلابی که اکنون دنیا می‌گذراند

9. they wanted to create revolutionary cadres in every university
آنها می‌خواستند درکلیه‌ی دانشگاه‌ها گروه‌های انقلابی به وجود آورند.

10. It is highly important for us to combine revolutionary sweep with practicalness.
[ترجمه ترگمان]برای ما بسیار مهم است که sweep انقلابی را با practicalness ترکیب کنیم
[ترجمه گوگل]ما برای پیاده سازی انقلابی با کاربردی بسیار مهم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را ...

مترادف Revolutionary

چرخشی (صفت)
rotary , rotatory , rotational , gyrating , rotating , revolutionary
انقلابی (صفت)
red , solstitial , revolutionary , revolutionist
انقلاب اور (صفت)
revolutionary

معنی عبارات مرتبط با Revolutionary به فارسی

جنگ های استقلال آمریکا

معنی کلمه Revolutionary به انگلیسی

revolutionary
• one who attempts to overthrow a government or authority, one who takes part in a revolution
• pertaining to a revolution; radically new or different, innovative
• revolutionary activities are intended to cause a political revolution.
• a revolutionary is a person who tries to cause a revolution or who takes part in one.
• revolutionary ideas and developments involve great changes in the way something is done or made.
revolutionary calendar
• french republican calendar, calendar adopted by the french in 1793 during the french revolution and given up in 1805, calendar which had 12 months of 30 days and each month comprised of three 10 day weeks (the months were given names that hinted to nature and season weather)
revolutionary government
• government established after a revolution
revolutionary war
• (1775-1783) the american revolution, war in which american colonists fought for and won independence from great britain
counter revolutionary
• a counter-revolutionary is a person who is trying to reverse the effects of a previous revolution. count noun here but can also be used as an adjective. e.g. ...illicit counter-revolutionary activity.

Revolutionary را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

m.m
تغییر
Mahmood
Innovative
Novel
Uses new ideas
Anisina
تازه و سودآور
سعید ترابی
انقلاب کننده
سید وحید طباطباییان
بنیاد برافکنانه_ ساختارشکنانه
مهدی کائینی
انقلاب‌انگیز

revolutionary idea
🐾 مهدی صباغ
Noun - countable :
یاغی
سرکش
Rebel
Mohamad
تحول‌آفرین
Sunflower
Noun :

a person who advocates or engages in political revolution

freedom fighter

استقلال طلب
آزادی خواه
(فرد ) انقلابی - انقلاب کننده
Sunflower
متحول کننده
دگرگون کننده
تغییر اساسی و بنیادی به وجود آوردنده

(که منجر به تغییر و تحول اساسی میشود)
(که انقلابی در ... به وجود می آورد)


advanced
entire
absolute
میلاد علی پور
ساختار شکن، ساختار شکنانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی revolutionary

کلمه : revolutionary
املای فارسی : رولوتینری
اشتباه تایپی : قثرخمعفهخدشقغ
عکس revolutionary : در گوگل

آیا معنی Revolutionary مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )