برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1462 100 1

Retributive

/rɪˈtrɪbjʊtɪv/ /rɪˈtrɪbjʊtɪv/

معنی: کیفری، مجازاتی
معانی دیگر: سزایی

واژه Retributive در جمله های نمونه

1. They are expressive of the sentiments of retributive justice that Beccaria wished to exclude from consideration of punishments.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها از احساسات عدالت retributive که بکاریا مایل بود از در نظر گرفتن مجازات‌ها محروم کند، ابراز احساسات می‌کنند
[ترجمه گوگل]آنها بیان احساسات عدالت مجاز را بیان می کنند که بکراریا از نظر مجازات اجتناب کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Retributive punishment restores the balance by cancelling out this advantage with a commensurate disadvantage.
[ترجمه ترگمان]مجازات retributive تعادل را با حذف این مزیت با زیان متناسب باز می‌گرداند
[ترجمه گوگل]مجازات مجدد با حذف این مزیت با یک معایب معادل، تعادل را بازیابی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. These days the retributive model of justice is beginning to crack under the weight of its own consequences.
[ترجمه ترگمان]این روزها مدل retributive عدالت شروع به ترک زیر وزن پیامدهای آن می‌شود
[ترجمه گوگل]امروزه مدل عدالت عدالت، تحت تاثیر عواقب ناشی از آن قرار دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. One problem is how to give th ...

مترادف Retributive

کیفری (صفت)
criminal , penal , retributive
مجازاتی (صفت)
penal , retributive , punitive

معنی کلمه Retributive به انگلیسی

retributive
• pertaining to retribution, of retribution
• retributive actions or powers involve punishing people; a formal word.

Retributive را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نسرین زارع
جزایی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی retributive
کلمه : Retributive
املای فارسی : رتریبوتیو
اشتباه تایپی : قثفقهذعفهرث
عکس Retributive : در گوگل

آیا معنی Retributive مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران