برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1724 100 1
شبکه مترجمین ایران

Reorientation

بررسی کلمه Reorientation

اسم ( noun )
• : تعریف: combined form of orientation.

واژه Reorientation در جمله های نمونه

1. The visual skills of scanning and reorientation, for example, from book to blackboard will be difficult.
[ترجمه ترگمان]برای مثال مهارت‌های بصری اسکن کردن و تغییر جهت گیری از کتاب گرفته تا تخته‌سیاه مشکل خواهد بود
[ترجمه گوگل]مهارت های بصری اسکن و تغییر جهت، از جمله کتاب به تخته سیاه، دشوار خواهد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Thirdly systems philosophy which involves reorientation of thought and world view consequent upon the advent of system as a new scientific paradigm.
[ترجمه ترگمان]ثالثا فلسفه سیستم‌ها که شامل تغییر گرایش فکری و جهانی ناشی از ظهور سیستم به عنوان یک پارادایم علمی جدید است
[ترجمه گوگل]ثالثا فلسفه سیستم که شامل تغییر جهت اندیشه و دیدگاه جهانی در نتیجه ظهور سیستم به عنوان یک پارادایم جدید علمی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The crucial element for Hilton is the reorientation of the will.
[ترجمه ترگمان]عنصری حیاتی برای هیلتون، جهت‌گیری مجدد اراده است
[ترجمه گوگل]عنصر حیاتی برای هیلتون، تغییر جهت گیری است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This reorientation of social thought, in ne ...

معنی Reorientation در دیکشنری تخصصی

[نساجی] آرایش یافتگی مجدد - آرایش مجدد
[ریاضیات] جهت دهی مجدد
[پلیمر] بازآرایی

معنی کلمه Reorientation به انگلیسی

reorientation
• redirection, act of changing direction; refamiliarization, act of reacquainting someone who a particular location

Reorientation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فاضله
تغییر گرایش
لادن فخر سعادت
جهت گیری جدید
فاطمه
جهت یابی مجدد
مائده💫
باز جهت دهی
Simin
راهنمایی خواستن
مینا
بازیابی جهت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Reorientation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )