برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1392 100 1

Regeneration

/riˈdʒenəˈreɪʃn̩/ /rɪˌdʒenəˈreɪʃn̩/

معنی: اصلاح، تهذیب اخلاق، احیاء، باز زاد، باززایی، نوزایش
معانی دیگر: (زیست شناسی) باز رویش، رشد دوباره، احیا، نوجانی، باز زایش، باز آفرینی، بازسازی، (الکترونیک) بسامد افزایی، به آواسازی

بررسی کلمه Regeneration

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act of being re-created or reformed.
متضاد: degeneration
مشابه: revival

(2) تعریف: the growth of new tissue or parts to replace lost or injured tissue or parts.

واژه Regeneration در جمله های نمونه

1. regeneration of a plant after a cutting
باز رویش گیاه پس از زدن شاخه‌ی آن

2. the regeneration of a lizard's tail
باز رویش (رشد مجدد) دم مارمولک

3. The regeneration of the city's downtown dock front will put it on a par with Nice or Cannes.
[ترجمه ترگمان]بازسازی مرکز شهر مرکز شهر، آن را برابر با نیس یا کان قرار خواهد داد
[ترجمه گوگل]احیای مجدد حوضه شهر در مرکز شهر، با تقسیم آن با نیس یا کن می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Vitamin B assists in red-blood-cell regeneration.
[ترجمه ترگمان]ویتامین B به بازسازی سلول قرمز - خون کمک می‌کند
[ترجمه گوگل]ویتامین B در بازسازی سلول های قرمز خون کمک می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The true regeneration of devastated Docklands seemed like pie in the sky.
[ترجمه ترگمان]بازسازی واقعی of در آسمان همچون پای پای در آسمان به نظر می‌رسید
[ترجمه گوگل]بازسازی واقعی Docklands ویران شده به نظر می رسید مانند پای در آسمان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Regeneration

اصلاح (اسم)
adjustment , reconciliation , modification , repair , correction , amendment , shaving , betterment , rectification , reparation , atonement , revision , reformation , regeneration , emendation , renovation
تهذیب اخلاق (اسم)
edification , regeneration
احیاء (اسم)
regeneration , instauration , wake
باز زاد (اسم)
regenerator , regeneration , rebirth
باززایی (اسم)
regeneration , regeneracy
نوزایش (اسم)
regeneration , renascence

معنی عبارات مرتبط با Regeneration به فارسی

معنی Regeneration در دیکشنری تخصصی

regeneration
[شیمی] احیا ، بازسازی
[برق و الکترونیک] تولید مجدد - باز تولید 1. جایگزین کردن یا بازسازی بارها در لامپ ذخیره بار برای غلبه بر اثرات کاهشی که شامل تلفات بار ناشی خواندن می شود. 2. positive feedback.
[مهندسی گاز] بازیابی ، تولیددوباره
[نساجی] باز یابی - باز یافت - باز سازی - ترمیم - احیاء - اصلاح کردن
[برق و الکترونیک] کنترل باز تولید خازن متغیر،سلف متغیر ، پتانسیومتر یا رئوستایی در گیرنده بازتولیدی که مقدار پسخورد را کنترل می کند و در نتیجه باز تولید را در محدوده ی مفید نگه می دارد.
[برق و الکترونیک] تناوب باز تولید ؛ تناوب جارو فاصله زمانی که در آن صفحه نمایش لامپ ذخیره پرتو کاتدی با باریکه جارو می شود تا توزیع بار نشان دهنده اطلاعات ذخیره شده را دوباره تولید کند.
[مهندسی گاز] برج بازیابی
[برق و الکترونیک] بازسازی پالس فرایند بازسازی به زمان بندی ، شکل و مقادیر حالت اولیه آن .
[برق و الکترونیک] بازسازی سیگنال فرایند دمدوله کردن سیگنال دریافتی برای بازیابی داده های باند عبور آن ( و در نتیجه حذف نویز دریافت شده اما همراه باایجاد خطای بیت) و باز مدوله سازی سیگنال باندپایه با سیگنال حامل برای ارسال مجدد.

معنی کلمه Regeneration به انگلیسی

regeneration
• restoration to good condition, renewal; revival, rebirth; re-creation, re-formation

Regeneration را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

mostafa
بازتولید
رومینا
بازآفرینی
A.A
جان بخشیدن،احیا،باززایی
A.A
نو جانی
سامان نصیری
بازیابی
محدثه
باززایش
Elahe
بازسازی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی regeneration
کلمه : regeneration
املای فارسی : رگنرتین
اشتباه تایپی : قثلثدثقشفهخد
عکس regeneration : در گوگل

آیا معنی Regeneration مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )