r

/ˈɑːr//ɑː/

(مخفف: restricted - آمریکا - طبقه بندی فیلم ها از نظراخلاقی و خشونت) ممنوع برای نوجوانان زیر 17 سال (مگر به اتفاق یک سرپرست)، حرف ' ر' هیجدهمین حرف الفبای انگلیسی
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "restricted; those under eighteen must be accompanied by an adult" (used as a film rating).
پسوند ( suffix )
• : تعریف: a variant of -er
پسوند ( suffix )
• : تعریف: variant of -er

جمله های نمونه

1. Q comes between P and R in the English alphabet.
[ترجمه Ahmad] https://duo. app. goo. gl/ARcD8ARyMlxsOsDLKeuHjAhttps://duo. app. goo. gl/ARcD8ARyMlxsOsDLKeuHjATap on a clip to paste it in the text box.
|
[ترجمه ترگمان]Q بین P و R در الفبای انگلیسی وجود دارد
[ترجمه گوگل]Q بین P و R در الفبای انگلیسی می آید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Our destiny offers not the cup of despair, but the chalice of opportunity. So let us seize it, not in fear, but in gladness. ——R. M.
[ترجمه ترگمان]سرنوشت ما جام یاس نیست، اما جام فرصت پس بگذارید آن را بگیریم، نه از ترس، بلکه از خوشحالی آر - - - - - - - - - - - - - ام - - م
[ترجمه گوگل]سرنوشت ما فنجان ناامیدی را ارائه می دهد، اما چای فرصت پس بیایید آن را بپذیریم، نه در ترس، بلکه در خوشحالی --R م
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Love is not about running into each other in crowds. Love is an impossible meeting. For example, I am a bird flying in sky, u r a leopard in forest. We just fall in love accidentally.
[ترجمه ترگمان]عشق در میان جمعیت در حال دویدن نیست عشق یک ملاقات غیر ممکن است به عنوان مثال، من یک پرنده در حال پرواز در آسمان، u، یک پلنگ در جنگل هستم ما به طور تصادفی عاشق می شویم
[ترجمه گوگل]عشق در مورد در حال رفتن به یکدیگر در جمعیت نیست عشق یک جلسه غیرممکن است به عنوان مثال، من یک پرنده پرواز در آسمان، شما یک پلنگ در جنگل است ما به طور تصادفی در عشق می افتیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. U r so lucky, coz u can choose to love me or not, but myself only have to choose from loving u or loving u more.
[ترجمه ترگمان]U می تواند مرا دوست داشته باشد یا نه، اما خود من فقط باید از دوست داشتن u و یا دوست داشتن بیشتر انتخاب کنم
[ترجمه گوگل]من خیلی خوش شانس هستم، شما می توانید انتخاب کنید که من را دوست داشته باشید یا نه، اما خودتان فقط باید از دوست داشتن یا دوست داشتن بیشتری انتخاب کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. social psychology in U. S. S. R.
[ترجمه ترگمان]روانشناسی اجتماعی در U اس اس ر
[ترجمه گوگل]روانشناسی اجتماعی در U S S R
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Don't attempt more than u r capable of.
[ترجمه ترگمان] سعی نکن بیشتر از توانایی - ت توانایی انجام کاری رو داشته باشی
[ترجمه گوگل]سعی نکنید بیشتر از توانایی های خود استفاده کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. "How do you spell 'receive'?" "R E C E I V E".
[ترجمه ترگمان]\" شما چطور دریافت خواهید کرد؟ E E E E
[ترجمه گوگل]'چگونه شما طلسم دریافت'؟ ' 'دریافت کردن'
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The movie carries an R rating.
[ترجمه ترگمان]این فیلم رتبه R را داراست
[ترجمه گوگل]فیلم دارای رتبه R است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. A stone over the door bears the initials "R. P. ", which stand for "Ralph Piggot".
[ترجمه ترگمان]سنگی بالای در، حروف اول نام \"R\" را دارد پی، که مخفف \"رالف Piggot\" است
[ترجمه گوگل]یک سنگ در بالای درب ابتدا 'R P '، که برای Ralph Piggot ایستاده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. They can't p. r. themselves from a difficulf position.
[ترجمه ترگمان]آن ها نمی توانند کمک کنند ر خودشون رو از یه موقعیت difficulf نجات بدن
[ترجمه گوگل]آنها نمیتوانند پی ر خود را از یک موقعیت دشوار
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. "Elizabeth R", a TV portrait of the Queen, had record viewing figures.
[ترجمه ترگمان]\"الیزابت R\"، یک پرتره تلویزیونی از ملکه، آمار مشاهده را ضبط کرده بود
[ترجمه گوگل]'الیزابت R'، یک پرتره تلویزیونی از ملکه، شخصیت های رکورد دیده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. He wrote his initials, P. M. R., at the bottom of the page.
[ترجمه ترگمان]حروف اول اسمش را نوشت م ر در پایین صفحه
[ترجمه گوگل]او حروف اول خود را، P M R, در پایین صفحه نوشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The film is rated R for language and adult themes.
[ترجمه ترگمان]این فیلم R را برای موضوعات بزرگسالان و بزرگسالان رتبه بندی می کند
[ترجمه گوگل]این فیلم برای زبان و تم های بزرگسال رتبه بندی شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. He was enjoying a few hard-earned days of R and R.
[ترجمه ترگمان]او از چند روز بسیار سخت R و R لذت می برد
[ترجمه گوگل]او از چند روز سخت به دست آمده از R و R لذت برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. He was romantic with a capital R.
[ترجمه ترگمان]او با پایتختی که در آن شرکت داشت، رمانتیک بود
[ترجمه گوگل]او با سرمایه R رمانتیک بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

[برق و الکترونیک] resistance-مقاومت مخالفتی که قطعه یا ماده در براب رجاری شدن جریان از خودنشان می دهد و بر حسب اهم، کیلو اهم یا مگااهم اندازه گیری می شود . در مدارهای AC مقاومت مولفه حقیقی امپدانس است . - rankine-رانگین مقیاس دمای مطلق بر اساس درجه بندی فارنهایت که مقیاس کلی آن طوری جا به جا شده است که OR برابر با صفر مطلق است .در این مقیاس آب در 459/6 R درجه یخ می زند و در 639/6 درجه به جوش می آید . برای به دست آوردن مقدار درجه رانگین متناظر با فارنهایت باید به مقدار برحسب فارنهایت 427/6 اضافه کرد. - resistor-مقاومت قطعه ساخته شده برای ایجاد مقدار معینی مقاومت . مقاومت در مدار، مقدار جریان را محدود می کند یا افت ولتاژ به وجود می آورد . انواع اصلی مقاومتهای مجزا عبارت اند از کربن - مرکب، کربن پوسه ای، سیم پیچی، پوسه فلزی و پوسه سرعتی . همچنین تراشه های مقاومتی پوسه - نارک و پوسه ضخیم ( سرمتی ) و شبکه های مقاومتی نیز وجود دارند . - roentgen-رونتگن واحد بین المللی دز قرار گرفتن در معرض پرتوهای X و پرتوهای گاما. یک رونتگن تابش هوای خشک را به اندازه کافی برای تولید 1 واحد الکتروستاتیکی الکتریسیته به ازای 1/293mg را از هوا،یونیده می کند.
[نساجی] هجدهمین حرف لاتین
[ریاضیات] هجدهمین حرف الفبای انگلیسی، علامت مجموعه ی اعداد حقیقی
[خاک شناسی] آر - آر
[آمار] هیجدهمین حرف الفبای انگلیسی

به انگلیسی

• 18th letter of the english alphabet

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شما