r wave or rayleigh wave or rayleigh wave

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] رجوع شود به Rayleigh wave.

معنی یا پیشنهاد شما