r s flip flop set reset flip flop s r flipflop

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] فلیپ فلاپ RS فلیپ فلاپی که دارای دو ورودی منطقی است که R برای reset و s برای set اختصاص یافته است و تنها یک ورودی در هر لحظه می تواند 1 منطقی باشد . سرعت عملکرد آن با زمان پر شدن خازنهای شبکه ساعت متصل بین ورودیهای R و S تعیین می شود . اگر ورودی S در لحظه رسیدن پالس ساعت 1 منطقی باشد. فلیپ فلاپ و خروجی Q آن به حالت 1 می رود . حالت 1 در ورودی R، خروجی را صفر می کند یا در حجال خاموش قرار می دهد .

معنی یا پیشنهاد شما