quite simply

پیشنهاد کاربران

از این اصطلاح برای تاکید برای راستی و درستی استفاده می شو د و با certainly و actually مترادف است.
به سادگی، صرفا
کاملا روشن است که. . . ، پرواضح است که. . .
به بیانی ساده
بدون شک
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما