quasilanguage


کامپیوتر : شبه زبان
شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] شبه زبان .

معنی یا پیشنهاد شما