quartzite


معنی: سنگ شنی محتوی کوارتز
معانی دیگر: ماسه سنگ کوارتزی، کوارتزیت

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: a metamorphic rock that consists of quartz and hardened sandstone.

جمله های نمونه

1. Sandstone, a sedimentary rock and quartzite, a metamorphic rock, both contain a high proportion of quartz.
[ترجمه گوگل]ماسه سنگ، یک سنگ رسوبی و کوارتزیت، یک سنگ دگرگونی، هر دو حاوی نسبت بالایی از کوارتز هستند
[ترجمه ترگمان]Sandstone، سنگ رسوبی و quartzite، یک سنگ metamorphic، هر دو دارای مقادیر زیادی از کوارتز هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Discordances existed between Fangniushan quartzite series and underlying Archean Eon metamorphic granite series, and overlying the Mesoproterozoic Era Xionger Group.
[ترجمه گوگل]بین سری کوارتزیت فانگنیوشان و سری گرانیت دگرگونی آرکئن ائون زیربنایی و بر روی گروه زیونگر دوران مزوپروتروزوییک وجود داشت
[ترجمه ترگمان]Discordances بین سری های Fangniushan quartzite و underlying Archean Eon metamorphic و گروه Mesoproterozoic Era Era وجود داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Its typical quartzite topography features numerous natural spectacles.
[ترجمه گوگل]توپوگرافی کوارتزیتی معمولی آن دارای مناظر طبیعی متعددی است
[ترجمه ترگمان]توپوگرافی معمول آن، ویژگی های طبیعی متعددی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The recent development in quartzite purification process and our research results are reviewed in this paper.
[ترجمه گوگل]پیشرفت اخیر در فرآیند تصفیه کوارتزیت و نتایج تحقیقات ما در این مقاله بررسی شده است
[ترجمه ترگمان]توسعه اخیر در فرآیند تصفیه quartzite و نتایج تحقیقات ما در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The pyroclastic rock fragments comprise quartzite, schist, gneiss, basalt, andesite, rhyolite and quartz.
[ترجمه گوگل]قطعات سنگ آذرآواری شامل کوارتزیت، شیست، گنیس، بازالت، آندزیت، ریولیت و کوارتز است
[ترجمه ترگمان]قطعات سنگی pyroclastic شامل quartzite، schist، gneiss، بازالت، andesite، rhyolite و کوارتز هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. A huge quartzite an engraving of a pharaoh.
[ترجمه گوگل]یک کوارتزیت عظیم حکاکی از یک فرعون
[ترجمه ترگمان]یک حکاکی بزرگ، گراوور یک فرعون
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Quartzite on the rain, seems to have been dyed dark green.
[ترجمه گوگل]کوارتزیت در باران، به نظر می رسد به رنگ سبز تیره رنگ شده است
[ترجمه ترگمان]باران بر باران، به نظر می رسد که رنگ سبز تیره دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Company is located in the country's largest quartzite mining base - Fengyang County of Anhui Province.
[ترجمه گوگل]این شرکت در بزرگترین پایگاه معدن کوارتزیت کشور - شهرستان Fengyang در استان آنهویی واقع شده است
[ترجمه ترگمان]این شرکت در استان Fengyang واقع در استان Fengyang واقع در کشور Anhui واقع شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Being situatedmaster pull down the thin slice shape quartzite constituting in consisting of early Proterozoic Era tiny particles group away the middle scabbard shape of fault brining .
[ترجمه گوگل]با قرار گرفتن در محل استاد، کوارتزیت برش نازکی را که از ذرات ریز دوران پروتروزوییک اولیه تشکیل شده است، به سمت پایین بکشید
[ترجمه ترگمان]situatedmaster بودن شکل برش نازک را که شامل می شود، تشکیل می دهد که در آن گروه ذرات ریز و کوچک را تشکیل می دهند، شکل غلاف میانی را از ایجاد کننده خطا دور می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Many raw materials for the quartzite.
[ترجمه گوگل]بسیاری از مواد خام برای کوارتزیت
[ترجمه ترگمان]بسیاری از مواد خام برای the
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Some of the illustrations of shattered pebbles attributed to thermal expansion and contraction are of flint and quartzites.
[ترجمه گوگل]برخی از تصاویر سنگریزه های خرد شده که به انبساط و انقباض حرارتی نسبت داده می شود، سنگ چخماق و کوارتزیت است
[ترجمه ترگمان]برخی از نمونه هایی از سنگریزه های خرد شده ناشی از انبساط حرارتی و انقباض عبارتند از سنگ چخماق و quartzites
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. There are types of non - metallic phosphorus, limestone, dolomite, quartzite, gypsum, clay, bentonite, and other minerals.
[ترجمه گوگل]انواع فسفر غیر فلزی، سنگ آهک، دولومیت، کوارتزیت، گچ، خاک رس، بنتونیت و سایر کانی ها وجود دارد
[ترجمه ترگمان]انواع مختلفی از فسفر، سنگ آهک، دولومیت، سنگ گچ، سنگ گچ، خاک رس، بنتونیت و سایر مواد معدنی وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The clasts of the Jurassic strata, particularly the stromatolite-bearing, cherty limestone and purple quartzite, can be correlated with those in the footwall of the fault.
[ترجمه گوگل]طبقات طبقات ژوراسیک، به ویژه استروماتولیت دار، سنگ آهک چرت و کوارتزیت بنفش، را می توان با آنهایی که در دیواره پای گسل قرار دارند مرتبط کرد
[ترجمه ترگمان]The لایه های ژوراسیک، به خصوص the - bearing، سنگ آهک cherty و quartzite بنفش، می توانند با کسانی که در the عیب دارند هم بسته باشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The dyes used are often vegetable or mineral origin - and therefore natural - like poppy, saffron and quartzite.
[ترجمه گوگل]رنگ های مورد استفاده اغلب منشا گیاهی یا معدنی - و در نتیجه طبیعی - مانند خشخاش، زعفران و کوارتزیت هستند
[ترجمه ترگمان]رنگ هایی که مورد استفاده قرار می گیرند معمولا سبزی و یا معدنی هستند و در نتیجه مانند خشخاش، زعفران و زعفران هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Shushui rock group remains in Xiyao gneiss, and made up of amphibolite, magnetite quartzite, biotite granulite, calc-schist and dolomitic marble.
[ترجمه گوگل]گروه سنگ شوشوئی در Xiyao گنیس باقی مانده است و از آمفیبولیت، کوارتزیت مگنتیت، گرانولیت بیوتیت، کالک شیست و سنگ مرمر دولومیتی تشکیل شده است
[ترجمه ترگمان]گروه راک Shushui در Xiyao gneiss باقی می ماند و از amphibolite، مگنتیت quartzite، biotite granulite، calc - schist و dolomitic ساخته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

سنگ شنی محتوی کوارتز (اسم)
quartzite

تخصصی

[زمین شناسی] کوارتزیت - در سنگ شناسی رسوبی، ماسه سنگ بسیار سخت ولی دگرگون نشده، اساساً مرکب از دانه های کوارتز که به صورت کامل و به شکل جامد سیمانی شده است همراه با سیلیس ثانویه ای که سنگ را از میان دانه ها بیشتر از اطراف آنها قطع می کند؛ یک ارتوکوارتزیت. سیمان در تداوم نوری و بلورشناختی اطراف هر دانه کوارتز رشد می کند، و از این طریق با دانه ها قفل شده به نحوی که فضاهای منفذی اولیه پر می شود.( Skolnick(1965 معتقد است که بیشتر کوارتزیت های رسوبی، ماسه سنگ های ایجادشده توسط انحلال فشاری دانه های کوارتزدار هستند. - در دگرگونی، سنگ دگرگونی گرانوبلاستیک (دانه شکفتی) اساساً مرکب از کوارتز و تشکیل شده توسط تجدید تبلور ماسه سنگ یا چرت با دگرگونی محلی یا حرارتی؛ متاکوارتزیت. - سنگی دگرگونی که از ماسه سنگ بوجود آمده و شامل مقدار زیادی کوارتز می باشد.
[] سنگ کوارتز
[نفت] کوآرتزیت

انگلیسی به انگلیسی

• metamorphic rock mainly composed of quartz

پیشنهاد کاربران

بپرس