quartz index

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] شاخص کوارتز - در رسوب شناسی، واژه به کاررفته توسط داپلس و دیگران(1953) برای نشان دادن بلوغ کانی شناختی یک ماسه سنگ توسط اندازه گیری درصد کوارتزهای آواری. این شاخص به صورت نسبت کوارتز و چرت به مجموع درصد فلدسپات سدیک و پتاسیک، خرده سنگ و خمیره رسی بیان می شود.این شاخص به عنوان پایه ای برای ارزیابی درجه هوازدگی سنگ منشأ و درجه حمل رسوب به کار می رود. مقادیر این شاخص برای ماسه سنگ ها بین 3 و 19 است. - در سنگ شناسی، کمیت مشتق شده (qz) در سامانه رده بندی سنگ نیگلی، که ممکن است مثبت یا منفی باشد، و شاخص درجه اشباعیت سیلیس سنگ است.

معنی یا پیشنهاد شما