quartz arenite or quartzarenite or quartzarenite

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] کوارتز آرنایت - در این نوع سنگ باید مقدار Q بیش از 95درصدذرات اصلی سنگ باشد. - ماسه سنگی که اساساًاز کوارتز تشکیل شده به ویژه ماسه سنگ دارای بیش از 95 درصد دانه های چارچوب ساز کوارتز (باستثنای دانه های آواری چرت) و دارای خمیره رسی و هر یک از خصوصیات جورشدگی، گردشدگی، بافت، یا سختی(فولک، 1968). مک براید (1963)، که چرت و کوارتزیت را در کنار مقدار 95درصد کوارتز در نظر گرفت، این واژه را به صورت مخفف "کوارتز آرنیت" ابداع نموده است، واژه ای که توسط ویلیامز و دیگران(1954، ص 294و 316) برای ماسه سنگ بالغ دارای بیش از 80 درصد کوارتز، چرت و کوارتزیت و کمتر از 10 درصد از هر یک از خمیره رسی، فلدسپات ها، و خرده سنگ ریزدانه ناپایدار به کار رفته است. این واژه اساساً معادل ارتوکوارتزیت است. -

معنی یا پیشنهاد شما