quar ice

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] یخ بهاری - واژه مورد استفاده در لابرادور برای یخ تشکیل شده در طول بهار توسط رهاشدن برفاب زمین روی یک دامنه یخی یا یخ پایدار، در جایی که دوباره منجمد میشود (ADTC,1955,p.64).

معنی یا پیشنهاد شما