quaker

/ˈkweɪkər//ˈkweɪkə/

معنی: لرزنده، عضو فرقه کویکر
معانی دیگر: (عضو کلیسای the society of friends) کویکر، مرتعش

بررسی کلمه

اسم ( noun )
مشتقات: Quakerish (adj.), Quakerly (adj.), Quakerly (adv.), Quakerism (n.)
• : تعریف: a member of the Society of Friends.

جمله های نمونه

1. Quaker meetings are traditionally held in silence.
[ترجمه گوگل]جلسات کواکر به طور سنتی در سکوت برگزار می شود
[ترجمه ترگمان]جلسات کوی کر به طور سنتی در سکوت برگزار می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She was converted to pacifism by the Quaker Hilda Clark, while at university during the Boer war.
[ترجمه گوگل]او زمانی که در دوران جنگ بوئر در دانشگاه بود توسط کویکر هیلدا کلارک به صلح طلبی گروید
[ترجمه ترگمان]در زمان جنگ بوئر به دانشگاه pacifism، Quaker کلارک، تبدیل شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Quaker creditors showed great tolerance to those who were tardy in paying their bills.
[ترجمه گوگل]طلبکاران کواکر با کسانی که در پرداخت صورتحساب‌های خود تأخیر داشتند، تحمل زیادی نشان دادند
[ترجمه ترگمان]طلبکاران Quaker نسبت به کسانی که در پرداخت بدهی های خود تاخیر داشتند، شکیبایی زیادی نشان دادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Arrested for attending Quaker and Seeker meetings, he was excused by a judge who noted his fine dress.
[ترجمه گوگل]او که به دلیل شرکت در جلسات Quaker و Seeker دستگیر شد، توسط قاضی که به لباس زیبایش اشاره کرد، معاف شد
[ترجمه ترگمان]او که به خاطر شرکت در جلسات Quaker و جستجوگر دستگیر شده بود، از یک قاضی که متوجه لباس زیبایش شده بود عذر خواهی کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Since then, Quaker has continued to support university-based research into the substance.
[ترجمه گوگل]از آن زمان، Quaker به حمایت از تحقیقات دانشگاهی در مورد این ماده ادامه داده است
[ترجمه ترگمان]از آن زمان، Quaker به حمایت از پژوهش مبتنی بر دانشگاه در ماده ادامه داده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Quaker has gone through a succession of distribution plans, executives and advertising campaigns in an effort to reverse the slide.
[ترجمه گوگل]Quaker برنامه های توزیع، مدیران اجرایی و کمپین های تبلیغاتی را در تلاش برای معکوس کردن اسلاید پشت سر گذاشته است
[ترجمه ترگمان]Quaker در تلاش برای معکوس کردن اسلاید، برنامه های توزیع، مدیران اجرایی و کمپین تبلیغاتی را پشت سر گذاشته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. When Quaker tea merchant Joseph Fry went bankrupt in 1828 his monthly meeting disowned him.
[ترجمه گوگل]هنگامی که جوزف فرای، تاجر چای کواکر در سال 1828 ورشکست شد، جلسه ماهانه او او را رد کرد
[ترجمه ترگمان]هنگامی که جوزف فرای، تاجر چای کویکر در سال ۱۸۲۸، ملاقات ماهانه خود با او ورشکست شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Despite Boss's success, Keith used the Quaker decision to use force as a new argument against the majority.
[ترجمه گوگل]با وجود موفقیت باس، کیت از تصمیم کواکر برای استفاده از زور به عنوان استدلال جدیدی علیه اکثریت استفاده کرد
[ترجمه ترگمان]علی رغم موفقیت رئیس، کیث از تصمیم فرقه کویکرز برای استفاده از زور به عنوان یک بحث جدید علیه اکثریت استفاده کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. They were Quaker, kind, loving, getting old, simple people but by no means simple minded.
[ترجمه گوگل]آنها مردمانی کواکتر، مهربان، دوست داشتنی، پیر و ساده بودند، اما به هیچ وجه ساده فکر نبودند
[ترجمه ترگمان]آن ها از کوی کر بودن، مهربان بودن، پیر شدن، ساده و ساده بودند، اما به هیچ وجه ساده نبود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Uncooked Quick Quaker Oats was the main constituent.
[ترجمه گوگل]جو کویکر کویکر نپخته اصلی ترین ماده تشکیل دهنده آن بود
[ترجمه ترگمان]uncooked Quick Quaker یکی از اجزای اصلی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Quaker Oats, best known for its cereals, was undaunted.
[ترجمه گوگل]Quaker Oats که بیشتر به خاطر غلاتش شناخته شده بود، نترسید
[ترجمه ترگمان]کوی کر کوی کر، که بهتر از آن ها بود، بی آن که کسی از آن ها خبر داشته باشد، بی باک بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. In 1681 the Quaker William Penn founded the colony of Pennsylvania.
[ترجمه گوگل]در سال 1681 کواکر ویلیام پن مستعمره پنسیلوانیا را تأسیس کرد
[ترجمه ترگمان]در ۱۶۸۱ ویلیام پن، مستعمره پنسیلوانیا را بنیان نهاد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Born into a Quaker family, Frith's childhood combined firm morality with the indulgence given to an only son.
[ترجمه گوگل]فریت که در یک خانواده کویکر به دنیا آمد، دوران کودکی او اخلاقیات راسخ را با عیش و نوش به یک پسر تنها ترکیب کرد
[ترجمه ترگمان]فریت که در خانواده ای فرقه کویکرز متولد شده بود، در دوران کودکی، اخلاق محکم و محکم خود را با the که به تنها پسر داده شده بود، ترکیب کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Quaker Oats funded about one-third of the studies, which were performed by university and company scientists over the last years.
[ترجمه گوگل]Quaker Oats حدود یک سوم مطالعات را که توسط دانشمندان دانشگاه و شرکت در سال‌های گذشته انجام شده بود، تامین مالی کرد
[ترجمه ترگمان]Quaker Quaker حدود یک سوم از این مطالعات را که توسط دانشگاه و دانشمندان شرکت در طول سالیان گذشته انجام شده است، تامین کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

لرزنده (اسم)
wobbler, shuttle, quaker

عضو فرقه کویکر (اسم)
quaker

انگلیسی به انگلیسی

• member of the society of friends (protestant christian sect)
a quaker is a person who belongs to a christian group called the society of friends which started in the 17th century.

پیشنهاد کاربران

Quaker
( also Friend )
a member of a Christian group, called the Society of Friends, that does not have formal ceremonies or a formal system of beliefs, and is strongly opposed to violence and war
...
[مشاهده متن کامل]

عضوی از یک گروه مسیحی به نام انجمن دوستان که مراسم رسمی یا سیستم اعتقادی رسمی ندارد و به شدت با خشونت و جنگ مخالف است.
** کوئِیکِرها به افرادی گفته می شود که به جهت تاریخی متعلق به چندین فرقه مسیحی ذیل پروتستانتیسم هستند و رسماً به عنوان جامعهٔ مذهبی دوستان شناخته می شوند. اعضای این جنبش ها به طور کلی در این اعتقاد مشترکند که هر انسانی قادر است نور درون را تجربه کند یا نور خداوند را در همگان ببیند. برخی کوئیکرها با الهام از آیه ای از نامه اول پطرس، به کشیش بودن تمام مؤمنان اعتقاد دارند. کوئیکرهای ناخداباوری هم هستند که به آداب و مناسک کوئیکرها عمل می کنند اما به وجود خداوند باور ندارند. طبق آماری که در سال ۲۰۱۷ ارائه شد، ۳۷۷، ۵۵۷ کوئیکر بزرگسال در دنیا وجود دارد که ۴۹٪ آنها ساکن آفریقا هستند.

quaker
منابع• https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/quaker• https://en.wikipedia.org/wiki/Quakers
مسیحی پروتستان

بپرس