quadtree or q or tree or q or tree

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] ساختارهای دادهای با سلسله مراتبی براساس اصل تجزیه پی در پی فضا به موزاییکهای مربعی که به ساختار درختی تعادل یافته درجه 4 منجر می شود - مترادف : q-tree

معنی یا پیشنهاد شما