quadricorrelator

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] همبسته ساز درجه دوم مداری که به حلقه کنترل فاز خودکار در گیرنده تلویزیونی رنگی اضافه می شود تا عملکرد بهتری در شرایط تداخل شدید داشته باشد .

معنی یا پیشنهاد شما