quadratic quotient search

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] الگوریتم بازرسی کننده که به هنگام تست مکانهای بعدی جدول از یک آدرس دو گانه استفاده می کند .

معنی یا پیشنهاد شما