quadraphonic sound system four channel sound system

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] سیستم صوتی چهار صدایی ؛سیستم صوتی چهار کاناله سیستم صوتی چهار کاناله که چهار بلند گوی آن معمولاً در چهار گوشه اتاق قرار داده می شوند . زوج متقابل یکدیگر صدای استریو ایجاد می کنند؛ زوج دیگر صدایی را ایجاد می کنند که معمولاً پس از بازتاب از دیوارهای تالار شنوندگان یا اتاق بزرگ دیگری که ضبط در آن انجام شده است، شنیده می شود . شنوندگانی که بین چهار بلند گو قرار دارند می توانند از صدایی لذت برند که تقریباً بازسازی صدای سالن کنسرت اصلی است . در سیستم چهارصدایی مجزا،چهارکانال در طول مدت ضبط و پخش از لحاظ آکوستیکی جدا از یکدیگر نگهداشته می شوند . در سیستم آرایه ای QS یا SQ ،چهار کانال میکروفون با فرایند رمزگذاری، پیش از ضبط یا پخش به دو کانال تبدیل می شوند سپس باری پخش دوباره به چهار کانال تبدیل می شوند . در سیستم چهار صدایی مشتق شده،با استفاده از تطبیق دهنده، چهار کانال از منبع استریو دو کاناله به دست می آید .

معنی یا پیشنهاد شما