quad flatpack

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] بسته تخت چهارتایی بسته تخت قالب گیری شده از جنس اپوکسی برای آی سی های اندازه بزرگ که پایه های آن از هر چهار طرف بیرون آمده اند؛ بنا براین «چهار تایی» به معنای مربعی است . یک QPF نمونه دارای 64 پایه است که از هر طرف 16 پایه بیرون آمده است .بسته تخت چهارتایی نازک (TQPF) نیز وجود دارد .

معنی یا پیشنهاد شما