qelli formation or qelli or qelli

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] سازند قلی(اردویسین) - در 50 کیلومتری جنوب باختری شهرستان بجنورد، در زیر شیل ها و ماسه سنگ های سبزرنگ اردویسینحدود 160 متر آگلومرا به رنگ سبز روشن همراه با سنگ های آتشفشانی قلیایی وجود دارد. افشار حرب (1373) حاوی: آگلومرا، سنگ های آتشفشانی قلیایی، سنگ آهک، شیل و شیل آهکی و شیل سیلتی، ماسه سنگ، سیلت ماسه سنگی است. ساخت های رسوبی، دانه بندی تدریجی، قالب حفر شدگی های قاشقی و شیاری، لایه بندی مورب، چین های لغزشی، لایه بندی پیچیده و چرخه های کامل و ناقص بوما سبب شده تا لاسمی (1379)، انباشتگی سازند قلی را در یک دریای ژرف و توسط جریان های توربیدیتی بداند. - دیگر سازند های پهنه رسوبی ساختاری البرز

معنی یا پیشنهاد شما