qanat


(از ریشه ی فارسی: کندآب) قنات، کاریز
شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[زمین شناسی] کاریز ،قنات - در ایران، یک مجرای زیرزمینی که آب آبیاری را از کوهها به نواحی خشکتر واقع در پایین آن حمل می کند. در فواصل فیمابین، دهانهایی گرد شبیه به دهانه های کوچک آتشفشان دارد
[معدن] قنات (آب های زیرزمینی)
[آب و خاک] قنات

معنی یا پیشنهاد شما