برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1581 100 1
شبکه مترجمین ایران

quarrel

/ˈkwɔːrəl/ /ˈkwɒrəl/

معنی: پرخاش، پیکار، نزاع، ستیز، مجادله، ستیزه، بحی، خصومت، دعوا، دعوی، مرافعه، گله، اختلاف، نزاع کردن، دعوی کردن، بحی کردن، ستیزه کردن
معانی دیگر: پیکان (که از کمان رها می شد)، تیر سر ستاره ای، بگو مگو، کشمکش، (معمولا با سخن) ستیزیدن، ستیز کردن، جنگ لفظی کردن، (با کسی) درافتادن، دعوا کردن، بگو مگو کردن، مرافعه کردن، عیبجویی کردن، خرده گرفتن، دلخوری، رنجش، قهر، ستیهش، (با دوست خود و غیره) قهر کردن، دلخوری پیدا کردن، (بین دو نفر) شکراب شدن

بررسی کلمه quarrel

اسم ( noun )
(1) تعریف: an angry or bitter disagreement or argument.
مترادف: controversy, disagreement, dispute
مشابه: affray, altercation, bicker, conflict, feud, fight, row, skirmish, word

- The loud quarrel in apartment 2-B could be heard by all the neighbors.
[ترجمه ترگمان] نزاع شدید در آپارتمان ۲ - ۲ توسط تمام همسایگان شنیده می‌شد
[ترجمه گوگل] نزاع با صدای بلند در آپارتمان 2-B می تواند توسط همسایگان شنیده شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Let's not get into a quarrel over this small matter.
[ترجمه ترگمان] بیا با این موضوع کوچک دعوا نکنیم
[ترجمه گوگل] بیایید در مورد این موضوع کوچک درگیر نباشیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: that which causes or stimulates such a disagreement.
مترادف: dispute

- I have a quarrel with his methods.
[ترجمه A.A] من با روشهای او اختلاف نظر دارم|
...

واژه quarrel در جمله های نمونه

1. don't quarrel among yourselves!
بین خودتان دعوا نکنید!

2. don't quarrel with your boss!
با رییس خودت بگو مگو نکن‌!

3. my quarrel with the critics was partly due to their materialism
ستیز من با هنرسنجان تا اندازه‌ای مربوط به ماده‌گرایی آنها بود.

4. one can't quarrel with his statements -- he is telling the truth
از اظهارات او نمی‌شود ایراد گرفت چون راست می‌گوید.

5. i have no quarrel with the court's decision
نسبت به رای دادگاه حرفی ندارم.

6. to pick a quarrel
دعوا کردن

7. to intervene to settle a quarrel
برای حل دعوا پادر میانی کردن

8. Two quarrel and a third profits by it.
[ترجمه ترگمان]دوتا دعوا و یه نفر سوم هم با این قضیه
[ترجمه گوگل]دو نزاع و سومین سود از آن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. People generally quarrel because they cannot argue.
[ترجمه ترگمان]مردم عموما با هم دعوا می‌کنند، چون نمی‌توانند بحث کنند
[ترجمه گوگل]مردم به طور کلی با آن مخالفت می کنند، زیرا نمی توانند بحث کنند
[ترج ...

مترادف quarrel

پرخاش (اسم)
abuse , ruff , quarrel , invective
پیکار (اسم)
quarrel , action , battle , fight , combat
نزاع (اسم)
quarrel , battle , fray , affray , strife , dispute , contention , discord , spar , war , warfare , fuss , scuffle , wrangle , squeal , scrap , tousle , dust-up , embroilment , falling-out
ستیز (اسم)
hate , hatred , quarrel , violence , affray , contention , antagonism , contest , anger , animosity , scuffle , injustice , mix-in , punch-up
مجادله (اسم)
quarrel , contention , tussle , altercation
ستیزه (اسم)
quarrel , conflict , melee , strife , dispute , contention , squabble , altercation , controversy , disputation
بحی (اسم)
quarrel , brabble , debate , altercation , discussion , argument , argumentation , controversy , jangle , contestation , polemics
خصومت (اسم)
quarrel , antagonism , animosity , enmity , ill will , hostility , virulence
دعوا (اسم)
quarrel , strife , contest , discord , brabble , squeal , dust-up
دعوی (اسم)
quarrel , case , claim , pretension , lawsuit
مرافعه (اسم)
quarrel , case , suit , cause , trial , lawsuit , spat , contestation
گله (اسم)
quarrel , flock , grumble , gripe , groan , discontent , drove , covey , herd
اختلاف (اسم)
friction , quarrel , cross , discord , division , variation , disagreement , difference , schism , schismatism , scissoring , variance , disparity , discrepancy , dissension , versatility , inequality , mean square deviation
نزاع کردن (فعل)
quarrel , fight , tussle , wrangle , jar
دعوی کردن (فعل)
quarrel , pretend , sue
بحی کردن (فعل)
quarrel , argue , bandy , discuss , dissert
ستیزه کردن (فعل)
quarrel , contend , contest , altercate , squabble , bicker , violate , keep a stiff upper lip

معنی عبارات مرتبط با quarrel به فارسی

نزاعی که با بهانه یا عمداراه انداخته باشند
جنگ زرگری

معنی کلمه quarrel به انگلیسی

quarrel
• fight, altercation; dispute, argument; controversy; squabble, conflict; cause for complaint, objection
• fight; argue, dispute; struggle; squabble, conflict; complain, find fault
• a quarrel is an angry argument between two or more people.
• when two or more people quarrel, they have an angry argument.
• if you say that you have no quarrel with something, you mean that you do not object to it.
quarrel monger
• one who seeks arguments, one who likes to cause disputes
quarrel with one's bread and butter
• repine, be unhappy, be not satisfied, be discontented
pick a quarrel
• start a fight
picked a quarrel
• started a fight, went looking for a fight, provoked a fight
provoked a quarrel
• started an argument, started a dispute
seek a quarrel
• look for a reason to fight, start a fight
stirred up a quarrel
• started an argument, caused a fight

quarrel را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نیما
fight -argue
میثم علیزاده
نزاع( کردن)، دعوا( کردن)
مجید
درگیری
درگیر شدن
هادی
مشاجره
Sunflower
To argue
To differ
To disagree

بحث و جدل کردن
اختلاف نظر داشتن
مخالفت کردن
مخالف بودن
موافق نبودن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی quarrel

کلمه : quarrel
املای فارسی : قواررل
اشتباه تایپی : ضعشققثم
عکس quarrel : در گوگل

آیا معنی quarrel مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )