برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1574 100 1
شبکه مترجمین ایران

quantum number

/ˈkwɑːntəmˈnʌmbr̩/ /ˈkwɒntəmˈnʌmbə/

(فیزیک) عدد کوانتومی، شمار چنده

واژه quantum number در جمله های نمونه

1. The quantum numbers represent energy levels.
[ترجمه ترگمان]اعداد کوانتومی نشان‌دهنده سطح انرژی هستند
[ترجمه گوگل]اعداد کوانتومی سطح انرژی را نشان می دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. And that's just to take 1 the principle quantum number l and subtract it by and then also subtract from that your l quantum number.
[ترجمه ترگمان]و این فقط یک عدد کوانتومی اصلی است و آن را با هم تفریق کنید و سپس عدد کوانتومی خود را کم کنید
[ترجمه گوگل]و این فقط برای گرفتن 1 عدد کوانتومی اصل L و تفریق آن توسط آن است و سپس از آن تعداد کوانتومی L شما نیز کم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The recurrence relations about the quantum number 1 of the spherical harmonics are derived with ladder operator.
[ترجمه ترگمان]رابطه بازگشتی در مورد عدد کوانتومی ۱ از the کروی با اپراتور نردبان به دست می‌آید
[ترجمه گوگل]روابط عددی در مورد تعداد کوانتومی 1 هارمونیک کروی با اپراتور نردبان مشتق شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. For an f orbital, what is the quantum number l equal to?
...

معنی quantum number در دیکشنری تخصصی

quantum number
[شیمی] عدد کوانتومی
[برق و الکترونیک] عدد کوانتمی عددی که به یکی از مقادیر مختلف کمیت کوانتایی در محدوده مجزای آن نسبت داده می شود . مثلاً عدد کوانتومی اصلی الکترون سطح انرژی آن را نسبت به سطح انرژِی کمینه با تراز پایین که عدد کوانتومی آن است . تعیین می کند . - عدد کوانتمی
[برق و الکترونیک] عدد کوانتومی تکانه ی زاویه ای ععد کوانتومی که تکانه ی حرکت زاویه ای کل یک مولکول بدون اسپین هسته ای را تعیین می کند.
[شیمی] عدد کوانتومی استوایی
[ریاضیات] عدد کوانتومی استوایی
[شیمی] عدد کوانتومی ذاتی
[شیمی] عدد کوانتومی مغناطیسی
[شیمی] عدد کوانتومی اصلی
[برق و الکترونیک] عدد کوانتومی اصلی عدد صحیح مثبتی که اندازه ی مدار الکترون را تعیین می کند.
[برق و الکترونیک] عدد کوانتومی مداری عددی معادل با اندازه حرکت زاویه ای الکترون در حرکت مدار آن به دور هسته . این عدد می تواند تمام مقادیر را تا n-1 داشته باشد که n نشان دهنده ی عدد کوانتومی اصلی است.
[شیمی] عدد کوانتومی اصلی
[شیمی] عدد کوانتومی شعاعی
...

معنی کلمه quantum number به انگلیسی

quantum number
• integer or half-integer that describe the level of energy of particles according to the quantum theory

quantum number را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی quantum number

کلمه : quantum number
املای فارسی : کوانتوم نامبر
اشتباه تایپی : ضعشدفعئ دعئذثق
عکس quantum number : در گوگل

آیا معنی quantum number مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )