برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1571 100 1
شبکه مترجمین ایران

quantum mechanics

/ˈkwɑːntəmməˈkænɪks/ /ˈkwɒntəmmɪˈkænɪks/

(فیزیک) مکانیک کوانتومی، نظریه ی کوانتوم، نگره ی چنده

بررسی کلمه quantum mechanics

اسم جمع ( plural noun )
مشتقات: quantum-mechanical (adj.)
• : تعریف: (used with a sing. or pl. verb) a theory in physics describing the motion of objects in terms of the principles of quantum theory.

واژه quantum mechanics در جمله های نمونه

1. Both quantum mechanics and chaos theory suggest a world constantly in flux.
[ترجمه ترگمان]هم مکانیک کوانتومی و هم تیوری هرج و مرج یک جهان را به طور پیوسته در جریان القا می‌کنند
[ترجمه گوگل]هر دو روش مکانیک کوانتومی و نظریه هرج و مرج جهان را به طور مداوم در شار نشان می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Quantum mechanics is the study of the way atoms behave.
[ترجمه ترگمان]مکانیک کوانتومی مطالعه رفتار اتم‌ها است
[ترجمه گوگل]مکانیک کوانتومی مطالعه روش اتم ها است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. To understand quantum mechanics, we must come to terms with complex-number weightings.
[ترجمه ترگمان]برای درک مکانیک کوانتومی، باید با اعداد مختلط باشیم
[ترجمه گوگل]برای درک مکانیک کوانتومی، ما باید با مقیاس های پیچیده ارزیابی کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. In general, quantum mechanics does not predict a single definite result for an observation.
[ترجمه ترگمان]به طور کلی، مکانیک کوانتومی یک نتیجه قطعی را برای مشا ...

معنی quantum mechanics در دیکشنری تخصصی

quantum mechanics
[شیمی] مکانیک کوانتومی
[برق و الکترونیک] مکانیک کوانتمی - مکانیک کوانتومی مطالعه ساختار اتمی و پدیده های مربوط به آن به صورت کمیتهایی که قابل اندازه گیری هستند .
[ریاضیات] مکانیک کوانتمی
[آمار] مکانیک کوانتومی

معنی کلمه quantum mechanics به انگلیسی

quantum mechanics
• branch of physics dealing with the descripiton of behavior of subatomic particles in terms of quanta

quantum mechanics را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی quantum mechanics

کلمه : quantum mechanics
املای فارسی : کوانتوم مکانیکس
اشتباه تایپی : ضعشدفعئ ئثزاشدهزس
عکس quantum mechanics : در گوگل

آیا معنی quantum mechanics مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )