برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1573 100 1
شبکه مترجمین ایران

quantum leap

واژه quantum leap در جمله های نمونه

1. There has been a quantum leap in the range of the wines sold in the UK.
[ترجمه ترگمان]یک جهش کوانتومی در طیف وسیعی از شرابه‌ای فروخته‌شده در انگلستان وجود دارد
[ترجمه گوگل]جهش کوانتومی در محدوده شراب فروش شده در انگلستان بوده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The quantum leap in writing technology came with the introduction of personal computers.
[ترجمه ترگمان]جهش کوانتومی در تکنولوژی نوشتاری با معرفی کامپیوترهای شخصی به وجود آمد
[ترجمه گوگل]جهش کوانتومی در تکنولوژی نوشتن با معرفی رایانه های شخصی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This discovery marks a quantum leap forward in the fight against cancer.
[ترجمه ترگمان]این کشف، جهش کوانتومی در مبارزه با سرطان را نشان می‌دهد
[ترجمه گوگل]این کشف یک جهش کوانتومی در مبارزه با سرطان را نشان می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This latest research represents a quantum leap in our understanding of the universe.
[ترجمه ترگمان]این آخرین تحقیقات نشان‌دهنده یک جهش کوانتومی در درک ما ا ...

معنی کلمه quantum leap به انگلیسی

quantum leap
• huge leap, enormous jump
• a quantum leap or a quantum jump is a very great change, increase, or advance.

quantum leap را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مدنی
حلقه کوانتوم
اعظم نوری
پیشرفت چشمگیر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی quantum leap مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )