برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1562 100 1
شبکه مترجمین ایران

quantum electrodynamics

واژه quantum electrodynamics در جمله های نمونه

1. Finally there is quantum electrodynamics, which is the quantum field theory of light and charged particles.
[ترجمه ترگمان]سرانجام، الکترودینامیک کوانتومی وجود دارد که نظریه میدان کوانتومی نور و ذرات باردار است
[ترجمه گوگل]در نهایت، الکترودینامیک کوانتومی وجود دارد که نظریه میدان کوانتومی ذرات نور و شارژ است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In quantum electrodynamics two electrons obeyed Coulomb's inverse square law.
[ترجمه ترگمان]در الکترودینامیک کوانتومی دو الکترون از قانون مربع معکوس کولمب پیروی کردند
[ترجمه گوگل]در الکترودینامیک کوانتومی، دو الکترون از قانون میدان معکوس کولمب پیروی کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The incredible success of quantum electrodynamics raises the question.
[ترجمه ترگمان]موفقیت باورنکردنی الکترودینامیک کوانتومی این سوال را مطرح می‌کند
[ترجمه گوگل]موفقیت باور نکردنی الکترودینامیک کوانتومی این سوال را مطرح می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Cavity quantum electrodynamics (CQED), as one of the most conventional system in preparing entan ...

معنی کلمه quantum electrodynamics به انگلیسی

quantum electrodynamics
• quantum theory of electromagnetic radiation and its interaction with atom particles and electrically charged atoms (quantum mechanics)

quantum electrodynamics را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی quantum electrodynamics مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )