برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1573 100 1
شبکه مترجمین ایران

QED

بررسی کلمه QED

اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "quod erat demonstrandum" (Latin); which was to be demonstrated.

واژه QED در جمله های نمونه

1. And this looks like an old American car. QED. . .
[ترجمه ترگمان] و این شبیه یه ماشین قدیمیه آمریکاییه QED
[ترجمه گوگل]و این به نظر می رسد یک ماشین آمریکایی قدیمی است QED
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In the framework of QED and QCD many theoretical studies focus on radiative energy loss induced by the multiple scattering.
[ترجمه ترگمان]در چارچوب of و QCD بسیاری از مطالعات نظری بر کاهش انرژی تابشی ناشی از پراکندگی چندگانه متمرکز شده‌اند
[ترجمه گوگل]در چارچوب QED و QCD، بسیاری از مطالعات نظر سنجی بر روی از دست دادن انرژی تابشی ناشی از پراکندگی چندگانه تمرکز می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Through the QED method, the dipole emission density and system energy decay equation were obtained.
[ترجمه ترگمان]از طریق روش QED، چگالی انتشار دوقطبی و معادله فروپاشی انرژی سیستم بدست آمد
[ترجمه گوگل]از طریق روش QED، چگالی انتشار دو قطبی و معادله افت انرژی سیستم بدست آمد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. In contrast to cavity QED systems, the researchers can custom tailor the circuitry in many areas.
...

معنی عبارات مرتبط با QED به فارسی

مخفف: (لاتین: quod erat demonstrandum) که می باید ثابت می شد، فهوالمطلوب

مخفف QED

عبارت کامل: Quod Erat Demonstrandum
موضوع: علمی
جمله ای است از زبان لاتین که از یونانی برگرفته شده به معنای: «آنچه باید نشان داده میشد». این ترجمه هم در برخی کتاب ها آمده: «اثبات شد آنچه باید (میشد)». مخفف این جمله .q. e. d است. پژوهشگران و مدرسین، بخصوص در علوم ریاضی و فیزیک در انتهای اثبات یک مسئله مینویسند qed. امروزه از این علامت ها هم استفاده میشوند ■ یا □ یا ‣. در فانت یونیکود: (U+220E) یا (U+25A0) یا (U+2023). ریاضی دان ها به این علامت سنگ قبر میگویند.

اقلیدس و ارشمیدس اثبات مسئله هارا با این جمله به پایان میبردند.

.q. e. d را پژوهشگران و اهل فن با تعبیر های دیگری از زبان لاتین، به عنوان مزاح نیز استفاده میکنند. یک تعبیر quo errat demonstrator است که یعنی: «ثابت کننده در گمراهی بسر میبرد» و دیگر تعبیر quod est dubitandum است که میگوید: «چیزی که مورد شک است»

معنی کلمه QED به انگلیسی

qed
• which was the thing to be proved (latin)

QED را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی QED مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )