q q factor quality factor

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] Q ؛ ضریب Q ؛ضریب کیفیت ضریب شایستگی قطعه ذخیره کننده انرژی، مدار تنظیم شده یا سیستم تشدید . مقدار آن برابر است با رآکتانس بخش بر مقاومت . بنابراین Q خازن،پیچک ،مدار یا سیستم سرعت کاهش و ذخیره انرژی را نشان می دهد ؛ هر چه Q بالاتر باشد، آزاد شدن انرژی بیشتر طول می کشد .

معنی یا پیشنهاد شما