q antenna

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[برق و الکترونیک] آنتن Q دوقطبی تطبیق داده شده با خط انتقال آن با استفاده از تطبیق -زایده ای .

معنی یا پیشنهاد شما