put up a fight

پیشنهاد کاربران

سرسختانه جنگیدن و مقاومت کردن، مصمم برای رسیدن به موفقیت یا رهایی از یک وضعیت دشوار تلاش کردن
دفاع کردن حتی وقتی که امیدی به پیروزی نباشد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما