put spotlight on

پیشنهاد کاربران

تمرکز خود را روی چیزی قرار دادن, متمرکز کردن توجه
Attacks on Russia air bases put spotlight on new Ukranian drone program
حمله به پایگاه های هوایی روسیه، دستور کار هواپیمای جدید بدون سرنشین اکراینی متمرکز میشود ،
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما