put a strain on somebody

پیشنهاد کاربران

فشار/تنش/اضطراب ایجاد کردن در کسی یا چیزی
خدشه وارد کردن
بار زیاد بر دوش کسی گذاشتن
بیش از حد کسی را خسته کردن. کار زیاد از کسی کشیدن
تحت فشار قرار دادن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما