push forward

پیشنهاد کاربران

تلاش برای جلب توجه
پیشبردن
کسی را تحسین کردن
تشویق کردن
نظر دیگرن را به . . . جلب کردن

مطرح کردن. عرضه کردن
پیش رفتن ( در سفر )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما