purists

پیشنهاد کاربران

پاکان
پاکدست
فردی که بر پایه ی احترام به قوانین یا ساختارهای سنتی اصرار دارد، به ویژه در زبان یا سبک.

بپرس