purists

پیشنهاد کاربران

فردی که بر پایه ی احترام به قوانین یا ساختارهای سنتی اصرار دارد، به ویژه در زبان یا سبک.
پاکدست
پاکان
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما