pull a prank

پیشنهاد کاربران

شوخی خرکی - شوخی دستی - شوخی پشت وانتی
شوخی دستی - شوخی خرکی - شوخی پشت وانتی
Idiom :
Pull a prank on someone
کسی را سر کار گذاشتن
شوخی ناجور با کسی کردن
کسی را فریب دادن
حقه بازی کردن
کَلَک سوار کردن
نقشه ی شومی در سر داشتن

به عنوان مثال :
I've got a great plan to pull a prank on the school for April Fools' Day
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما