pth

کلمات اختصاری

عبارت کامل: Para Thyroid Hormone
موضوع: پزشکی
هورمون ماده ای شیمیایی است که در غدد درون ریز ساخته شده و به داخل جریان خون می ریزد. این ماده روی سلول های هدف گیرنده دارد و با نشستن روی آن اعمال سلول را تغییر می دهد. مقدار هورمون ها توسط ارتباطات پیچیده اعضای دستگاه درونریز با هم و با دستگاه عصبی تنظیم می شود.

در بدن انسان دو نوع کلی هورمون وجود دارد: هورمون های استروییدی مانند هورمونهای جنسی و آمینو اسیدی. گیرنده های هورمون های امینو اسیدی در روی سلول های هدف قرار دارد و گیرنده های هورمون های استروییدی در درون سیتوپلاسم و یا روی هسته قرار دارند.

پیشنهاد کاربران

بپرس