proprium


نفس( در نظریه الپورت) روانشناسى : نفس

پیشنهاد کاربران

سلام دقیقا مزدا درست می فرمایید
و در روانشناسی به معنای ویژگیهای اصلی که هویت شما را از دیگران متمایز می کند است
همچنین گوگل بارد چنین شرحی گذاشته که تردیدی باقی نمی گذارد. این عرض خاص است
معنای از قبیل خویشتن صحیح نیست.
در وبستر چنین آمده:
: PROPERTY, ATTRIBUTE
especially : an attribute belonging inseparably to every member of a species
که می شود ویژگی ( دارایی ) ، خصیصه و اموری از این دست.
...
[مشاهده متن کامل]

به ویژه: خصیصه ای که به شکلی جدایی ناپذیر به هر عضو یک گونه ( در منطق بخوانید نوع ) تعلق داشته باشد.
اگر معنایی که گفتم را در نظر آورید منطقاً باید امری نزدیک به عرض خاص در منطق باشد.
اگر هم در معنای عمومی باشد وبستر معنای دومی را چنین آورده:
the principle of individuation in personality : SELFHOOD
یعنی اصل تفرد در شخصیت یا �خویشتنی� و با خویشتن تفات دارد. چرا که نه خود آن که اصل آن و حدود آن است.
من ضمن انتقاد به معانی بالا در خصوص عرض خاص تردید دارم. از دوستان خواهش می کنم اگر منبعی دارند این بحث را گسترش دهند.

نفس
خویشتن

بپرس