prophylaxis

/ˌprɒfɪˈlæksɪs//ˌprɒfɪˈlæksɪs/

معنی: طب پیشگیری، طب استحفاظی
معانی دیگر: (پزشکی) پیشگیری، جلوگیری، طب طب پیشگیری

بررسی کلمه

اسم ( noun )
حالات: prophylaxes
• : تعریف: the prevention of or protection against disease, as by medical treatment.

جمله های نمونه

1. All three patients received prophylaxis with subcutaneous heparin and compression stockings.
[ترجمه گوگل]هر سه بیمار پروفیلاکسی با هپارین زیر جلدی و جوراب های فشاری دریافت کردند
[ترجمه ترگمان]هر سه بیمار طب پیش گیری را با تزریق زیرجلدی و جوراب های compression دریافت کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It is therefore recommended that for optimal prophylaxis, a further treatment be given at 4-6 weeks post-lambing.
[ترجمه گوگل]بنابراین توصیه می شود که برای پیشگیری بهینه، یک درمان بیشتر در 6-4 هفته پس از زایمان انجام شود
[ترجمه ترگمان]بنابراین توصیه می شود که برای پیش گیری بهینه، درمان بیشتر در طول ۴ - ۶ هفته بعد از زاییدن میش ها داده شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Importantly, prophylaxis against stress ulcers with H 2 antagonists and antacids has been implicated in abnormal bacterial overgrowth in the stomach.
[ترجمه گوگل]مهمتر از همه، پیشگیری از زخم استرس با آنتاگونیست های H2 و آنتی اسیدها در رشد بیش از حد باکتری غیر طبیعی در معده نقش دارد
[ترجمه ترگمان]به طور مهمی، پیش گیری در برابر زخم فشار با آنتاگونیست های اچ ۲، و antacids در معده غیر عادی باکتری در معده، دخیل بوده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Propranolol, which is used so commonly in migraine prophylaxis, is not beneficial in most cluster headache patients.
[ترجمه گوگل]پروپرانولول که معمولاً در پیشگیری از میگرن استفاده می شود، در اکثر بیماران سردرد خوشه ای مفید نیست
[ترجمه ترگمان]Propranolol که معمولا در پیش گیری میگرنی به کار می رود، در اکثر بیماران سردرد خوشه ای مفید نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Antibiotic prophylaxis is imperative for immunosuppressed patients or for those with valvular heart disease or prosthetic graft material.
[ترجمه گوگل]پروفیلاکسی آنتی بیوتیکی برای بیماران دچار سرکوب سیستم ایمنی یا برای کسانی که بیماری دریچه ای قلب یا مواد پیوند پروتز دارند ضروری است
[ترجمه ترگمان]پیش گیری Antibiotic برای بیماران immunosuppressed یا برای بیماران مبتلا به بیماری های قلبی عروقی یا مواد مصنوعی مصنوعی ضروری است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Objective To study on the efficacy of Octreotide prophylaxis of post ERCP pancreatitis (PEP) and hyperamylasemia.
[ترجمه گوگل]هدف مطالعه بر روی اثربخشی پروفیلاکسی اکتروتید پانکراتیت پس از ERCP (PEP) و هیپرآمیلازمی
[ترجمه ترگمان]هدف مطالعه در مورد اثربخشی پیش گیری Octreotide of pancreatitis (PEP)و hyperamylasemia
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Prophylaxis of hepatitis A virus infection.
[ترجمه گوگل]پیشگیری از عفونت ویروس هپاتیت A
[ترجمه ترگمان]عفونت ویروس هپاتیت آ
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Objective: To investigate the cause, pathogenesis, prophylaxis and therapy for corneal fungal ulcers following excimer laser photorefrative keratectomy (PRK).
[ترجمه گوگل]هدف: بررسی علت، پاتوژنز، پیشگیری و درمان زخم های قارچی قرنیه متعاقب کراتکتومی فوتورفراتیو لیزر اگزایمر (PRK)
[ترجمه ترگمان]هدف: برای تحقیق در مورد علت، بیماری زایی بودن، پیش گیری و درمان برای corneal زخم قارچی به دنبال photorefrative لیزری excimer keratectomy (PRK)
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Objective:To investigate and compare the prophylaxis effect of Radix Salviae Miltiorrhizae and pravastatin on steroid induced Avascular Necrosis of Femoral Head(SANFH).
[ترجمه گوگل]هدف: بررسی و مقایسه اثر پیشگیری کننده Radix Salviae Miltiorrhizae و پراواستاتین بر نکروز آواسکولار سر استخوان ران (SANFH) ناشی از استروئید
[ترجمه ترگمان]هدف: بررسی و مقایسه اثر پیش گیری از Radix Salviae Miltiorrhizae و pravastatin در steroid induced Necrosis of هد (SANFH)
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Drug prophylaxis is sometimes recommended even for those who have started HAART if they have very weak immune systems or are otherwise considered to be especially vulnerable.
[ترجمه گوگل]گاهی اوقات پیشگیری از دارو حتی برای کسانی که HAART را شروع کرده‌اند توصیه می‌شود، اگر سیستم ایمنی بسیار ضعیفی دارند یا به‌طور خاص آسیب‌پذیر هستند
[ترجمه ترگمان]پیش گیری از دارو گاهی حتی برای آن هایی که دچار مشکل شده اند، توصیه می شود اگر آن ها سیستم های ایمنی بسیار ضعیفی داشته باشند و یا در غیر این صورت آسیب پذیر باشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Conclusion The prophylaxis and treatment will be more scientific, effective, and directive if the origination and development rules of severe oral mucositis are known.
[ترجمه گوگل]نتیجه‌گیری در صورتی که منشاء و قواعد ایجاد موکوزیت شدید دهان شناخته شده باشد، پیشگیری و درمان علمی‌تر، مؤثرتر و دستوری‌تر خواهد بود
[ترجمه ترگمان]نتیجه گیری پیش گیری و درمان بیشتر علمی، موثر، و دستورالعمل خواهد بود اگر قوانین توسعه و توسعه of شفاهی شدید شناخته شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. For prophylaxis and early diagnosis, very close observation of the clinical symptoms and laboratory tests such antithrombin and serum amylase are necessary during or after the treatment with L - ASP.
[ترجمه گوگل]برای پیشگیری و تشخیص زودهنگام، مشاهده بسیار دقیق علائم بالینی و آزمایشات آزمایشگاهی مانند آنتی ترومبین و آمیلاز سرم در طول یا بعد از درمان با L - ASP ضروری است
[ترجمه ترگمان]برای پیش گیری و تشخیص زودهنگام، مشاهده بسیار نزدیک از علایم بالینی و تست های آزمایشگاهی نظیر antithrombin و amylase سرم در طول یا بعد از درمان با L - ASP ضروری هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Long-term bacterial susceptibility to co-trimoxazole is important to monitor in any area where co-trimoxazole prophylaxis could be recommended.
[ترجمه گوگل]حساسیت باکتریایی طولانی مدت به کوتریموکسازول برای پایش در هر منطقه ای که می توان پیشگیری از کوتریموکسازول را توصیه کرد، مهم است
[ترجمه ترگمان]حساسیت باکتریایی بلند مدت به هم زیستی برای نظارت در هر حوزه ای که پیش گیری co می تواند توصیه شود، مهم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Further work must be performed to document the incidence and aetiology of deep venous thrombosis and effective prophylaxis during prolonged therapeutic laparoscopy.
[ترجمه گوگل]کارهای بیشتری باید برای مستندسازی بروز و علت ترومبوز وریدی عمقی و پیشگیری موثر در طول لاپاراسکوپی درمانی طولانی مدت انجام شود
[ترجمه ترگمان]کاره ای بیشتر باید برای مستند کردن شیوع و پیش گیری موثر وریدی وریدی و پیش گیری موثر در طول درمان طولانی مدت انجام شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. This would be the least expensive and most acceptable form of longterm prophylaxis against gall stone recurrence.
[ترجمه گوگل]این کم هزینه ترین و قابل قبول ترین شکل پیشگیری طولانی مدت در برابر عود سنگ کیسه صفرا خواهد بود
[ترجمه ترگمان]این بدترین شکل ممکن برای پیش گیری دراز مدت در برابر وقوع دوباره سنگ است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

طب پیشگیری (اسم)
prophylaxis

طب استحفاظی (اسم)
prophylaxis

انگلیسی به انگلیسی

• treatment for prevention

پیشنهاد کاربران

pro ینی قبل
phylaxis ینی protection یا مراقبت
ترکیبش همون پیگیری هست
prophylaxis ( پزشکی )
واژه مصوب: پیشگیری 2
تعریف: به‏کارگیری روش هایی برای جلوگیری از بیماری
پیشگیری دارویی

بپرس