projectised organization

پیشنهاد کاربران

projectised organization ( مدیریت - مدیریت پروژه )
واژه مصوب: سازمان پروژه ای
تعریف: ساختاری سازمانی که در آن مدیر پروژه در تعیین اولویت ها و به کارگیری منابع و افراد اختیار تام دارد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما