progressive shift

پیشنهاد کاربران

تعویض دنده تدریجی، تکنیکی برای تعویض دنده است که معمولاً توسط رانندگان کامیون های نیمه تریلر انجام می شود. هدف از این کار کاهش مصرف سوخت است. چیزی که برای رانندگانی که هر روز چند صد کیلومتر سفر می کنند، بسیار مهم است.

بپرس